von-Huelzweiler.de.Saarland.dl.png
   
1.png
   
von-Huelzweiler.de.Saarland.dl.png
   

Kirf

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Uus Kirf

(Heinz Bernard)

Friija wòòa jo d´ Kirf in manch Därfa eijendlich soon Aad Erndedang:gfeschd. Ed Fuuda un d´ Fruchd wòòaren ingedòòn, enn groß Dääl fan da Ääjawed wòòa g´schaffd, also Grund g´nuch fòòa s´ feijan.

In da Kirch hòdd ma enn großen Erndegranz, fòòa d´ Wirdschafden harren Kirwenschdraus g´hong. So lang wie Helzwella un Schwaazenholz zum Glooschda in Laudan g´heead hann, hann jo die Schwaazenholsa Wään voll Maaijen nòò Helzwella dranspordiejaren missden, daß mija kunden d´ Buuden uffschleen. Wie dann 1791 ed Glooschda uffg´leesd wòòad iss, had die Sach uffg´heead. Ma hann missden d´ Maaijen sellwa hollen faaren, un dòòraus had sich ed Kirwenabhollen endwiggeld. Mem läären Läädawaan sinn s´ in d´ Wald, hann d´ Waan g`laad medd d` Maaijen hannen dòòdamedd ach g´schmiggd un sinn dann z´rigg ind Dorf. S´ wòòaren d´ Kirf hollen. Nadiejalich had ach um Waan enn Fäs:chin Bieja g´lee un Ääna mem Gwedschkaschden had g´schbilld, un aandauand hann s´ geruuf:

„ Weem iß d´ Kirf?“ un die Leid an da Schdròòß hann g´schraaijd: „ Uus!“ Jedvòòarääna had gewuschd wooa draan iß, weem d´ Kirff g´hejadd. Wenn sich ääna vann den Freemen nidd dòòdraan g´hall had, dann harra sein Gnebb griid, un ma harrem d´Schlobb abg´schnied.  Vamm Hanne hòdd ma noch neischd gewuschd.

Awwa g´feijadd had ma ach frija schunn, un dad s´guds, ma hòdd d´ ganz Fawandschafd vann iwwrall hääa ing´laad. Dòòfòòa had dann ach in den Daan vòòa da Kirf ed ganz Haus um Kobb g´schdann, ed had jo missden alles picobello sinn, wenn die G´sibbschafd kumm iss. Ed iss g´schuuad, g´baggd un g´brudschdelld wòòad. Sundachs wòòa d´ groß Sagramendsbression, bei dea jeeda dabei wòòa. Wea nidd, dea hòdd ach neischd uff da Kirf s´ suchen. D´ Buden un d´ Reibaannen hann midden im Dorf g´schdann, un in jeeda Wirdschafd un in jeedem Saal had Òòwens d´ Gei gang.

 

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Uus Kirf

(Heinz Bernard)

Uus Kirf iss soon groß Sach, dass eich muss beizeiden aanfäng:gen, fòòa alles vazeeld s´grien.

Awwa eeh dass eich iwwa d´Kirf sellwa schwäddsen will, muß wich noch ebbes loss wieren. Wenn da dadd Word „Kirf“ schwädsen, heeren da dann ach am En nenn „f“? Wie issed dann awwa, wenn da „Kirw“ leesen? Enn „w“ iss doch kään „f“. Ma vagnoddeld sich jo d´Zung. Mundart kamma nua schreiwen, wie ma s´schwäddsd. Dabei iss die Schreibweis kään Erfindung vann mia. Schunn 1931 hat Dr. A. Lehnert, ein bekannter Mundartforscher in seinem „Wörterbuch der saarländischen Mundarten“ foljend Gejeniwwaschdellung g´mach: „

Hochdeutsch                  Rheinfränkisch                        Moselfränkisch

Korb                               Kor(e)b                                    Kor(e)f

Kirmes                           Kirb, Kerb, Kärb                      Kirf

Sieb                                Si:eb                                         Siff

 

Nidd nur bei ihm finnen ma die Schreibweis „Kirf“, sonnan ach bei Nikolaus Fox, bei Karl Conrad, bei Dr Edith Braun. Machen och mòòl den Schbass unn suchen Wärda im Hochdeutschen orra im Rheinfräng:gischen, die wo am Enn en „b“ („be“) hann, dann wäären da feschdschdellen, dass s´all in uusa Mundard am En nenn „f“ hann. Dadd wiad dann in da Mehrzahl enn „w“.

So awwei awwa g´nuch lòòdamedd, eich will och jo ebbes vann uusa „Kirf“ vazeelen.

    

Friija wòòa jo d´ Kirf in manch Därfa eijendlich soon Aad Erndedang:gfeschd. Ed Fuuda un d´ Fruchd wòòaren ingedòòn, enn groß Dääl fan da Ääjawed wòòa g´schaffd, also Grund g´nuch fòòa s´ feijan.

In da Kirch hòdd ma enn großen Erndegranz, fòòa d´ Wirdschafden harren Kirwenschdraus g´hong. So lang wie Helzwella un Schwaazenholz zum Glooschda in Laudan g´heead hann, hann jo die Schwaazenholsa Wään voll Maaijen nòò Helzwella dranspordiejaren missden, daß mija kunden d´ Biergaaden uffbaun. Wie dann 1791 ed Glooschda uffg´leesd wòòad iss, had die Sach uffg´heead. Ma hann missden d´ Maaijen sellwa hollen faaren, un dòòraus had sich ed Kirwenabhollen endwiggeld. Mem läären Läädawaan sinn s´ in d´ Wald, hann d´ Waan g´schmiggd, Maaijen uffg´laad un sinn dann z´rigg ind Dorf. S´ wòòaren d´ Kirf hollen. Nadiejalich had ach um Waan enn Fäs:chin Bieja g´lee, un Ääna mem Gwedschkaschden had g´schbilld, un aandauand hann s´ geruuf:

„ Weem iß d´ Kirf?“ un die Leid an da Schdròòß hann g´schraaijd: „ Uus!“ Jedvòòarääna had gewuschd wooa draan iß, weem d´ Kirf g´hejadd. Wenn sich ääna vann den Freemen nidd dòòdraan g´hall had, dann harra sein Gnebb griid, un ma harrem d´Schlobb abg´schnied.  Vamm Hanne hòdd ma noch neischd gewuschd.

Awwa g´feijadd had ma ach frija schunn, un dad s´guds, ma hòdd d´ ganz Fawandschafd vann iwwrall hääa ing´laad. Dòòfòòa had dann ach in den Daan vòòa da Kirf ed ganz Haus um Kobb g´schdann, ed had jo missden alles picobello sinn, wenn die G´sibbschafd kumm iss. Ed iss g´schuuad, g´baggd un g´brudschdelld wòòad. Sundachs wòòa d´ groß Sagramendsbression, bei dea jeeda dabei wòòa. Wea nidd, dea hòdd ach neischd uff da Kirff s´ suchen. D´ Buden un d´ Reibaannen hann midden im Dorf g´schdann, un in jeeda Wirdschafd un in jeedem Saal had Òòwens d´ Gei gang.

 

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Kirfmäändach

(Heinz Bernard)

Kirfmäändach wòòa fòòa die Vareinen da hegschd Feijadaach im Jòòa. S´ allaeaschd wòòa mòòl um 9 Aua enn Amd fòòa die Lebenden un Vaschdorwenen vamm Berchmans- un Arbeidavarein. Dòò harred awwa noch nidd Äänen ginn, der wo d´ Zuch vamm Schdrausmads in d´ Kirch nidd medg´mach had. Bieja iss sowiesoo easchd g´zabbd wòòad, wenn d´ Mess aus wòòa, awwa dann issed g´laaf. Jeeda Varein iss med seinem ganzen Anhang in sein Vareinslokaal g´zoo woo dann enn Frischobbenkonzerd wòòa. Da Varein iss uffgedääld wòòad in drei Grubben, vann denen jeed seinen aaijenen Dirijenden hòdd. Jeed Grubb harren Flichdkooa, dea wo fòòa all gleich wòòa, un enn gewäälden Kooa g´sung. Dad wòòa wie um Wedschdreid, med Pungden un  Pokaal, dea woo awwa määschdens enn Flasch Schnabbs wòòa. Noom Sing´n iss dann ed Dischbudiejaren lossgang un am Biffe wòòaren s´ dann nòmmòòl all äänich. Eich kammich noch a:innan, wie an ääna Kirff enn Neejagwaded s´Gaschd wòòa, im Fragg un Zilinnda, pechschwarzen G´sichdan un Hänn, ed Jääjasch Biwwi hòdd uus g´schmingd. Middwuchs sinn noch enn Paa vann denen lòòrimm g´laaf, awwa nimme als Neeja, wienn Zebra hann s´ ausg´sinn. Dòò wòòa noch Schbass bei dea ganz Sach, ed Haubdgewichd had uff „Friihschobben“ g´lee un nidd uff Konzerd.

Ganz frija had ma ach noch als Volgsbeluschdijung enn Schubbkarrenrennen g´mach. In jeedem Schubkarren hòrren Frosch g´sidsd, un denen hed ma missden nòmmòòl and Ziel z´rigg bring´n. Schdellen och dad mool fòòa; die holzenen Schubkarren, med Eisenräddan iwwa ung´teeaden 

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Kirfmäändach

(Heinz Bernard)

Kirfmäändach wòòa fòòa dieVareinen da hegschd Feijadaach im Jòòa. S´ allaeaschd wòòa mòòl um 9 Aua enn Amd fòòa die Lebenden un Vaschdorwenen vamm Berchmans- un Arbeidavarein. Dòò harred awwa noch nidd Äänen ginn, der wo d´ Zuch vamm Schdrausmads in d´ Kirch nidd medg´mach had. Bieja iss sowiesoo easchd g´zabbd wòòad, wenn d´ Mess aus wòòa, awwa dann issed g´laaf. Jeeda Varein iss med seinem ganzen Anhang in sein Vareinslokaal g´zoo, woo dann enn Frischobbenkonzerd wòòa. Da Varein iss uffgedääld wòòad in drei Grubben, vann denen jeed seinen aaijenen Dirijenden hòdd. Jeed Grubb harren Flichdkooa, dea wo fòòa all gleich wòòa, un enn gewäälden Kooa g´sung. Dad wòòa wie um Wedschdreid, med Pungden un  Pokaal, dea woo awwa määschdens enn Flasch Schnabbs wòòa. Noom Sing´n iss dann ed Dischbudiejaren lossgang un am Biffe wòòaren s´ dann nòmmòòl all äänich. Eich kammich noch a:innan, wie an ääna Kirff enn Neejagwaded s´Gaschd wòòa, im Fragg un Zilinnda, pechschwarzen G´sichdan un Hänn, ed Jääjasch Biwwi hòdd uus g´schmingd. Middwuchs sinn noch enn Paa vann denen lòòrimm g´laaf, awwa nimme als Neeja, wienn Zebra hann s´ ausg´sinn. Dòò wòòa noch Schbass bei dea ganz Sach, ed Haubdgewichd had uff „Friihschobben“ g´lee un nidd uff Konzerd.

Ganz frija had ma ach noch als Volgsbeluschdijung enn Schubbkarrenrennen g´mach. In jeedem Schubkarren hòrren Frosch g´sidsd, un denen hed ma missden nòmmòòl and Ziel z´rigg bring´n. Schdellen och dad mool fòòa; die holzenen Schubkarren, med Eisenräddan iwwa ung´teeaden Schdròòssen un dann noch enn Frosch drinn. Den Brauch wollden ma noom Grich nòmmòòl innfiejaren. Zwai òrra drei mool hammad g´schaffd, dann wòòa Schluß.

An Kirfdinnschdach wòòa dann noch enn Graam- un Viihmääg, haubsächlich wòòaren Kiih un Geißen uffgedriiw wòòad, awwa ach Schwein wòòaren dabei. Kiih un Geißen kamma jo am Schdrang:g fijaren, awwa dreif dau mòòl enn Schwein vann Schwalbach nòò Helzwella.  Weil dad soon Pallawa iss, had ma dòòraus aach enn B´luschdijung g´mach, enn Schweinsrennen. Dad had sich awwa aach nidd g´hall.

Dea enzich Brauch, dea wo sich noch g´hall had, issed Kirwenbabhollen un edd - b´graawen. Jeeda Varein had sein Kirf b´graaf. Enn lang:ga Drauazuch iss ausem Dorf raus g´zoo, jeeda in Schwarz, d´ läären Geldbeidel am Riweea un enn blang´n Gnochen in da Hand. S´ hann g´jammad un g´brillad un dazwischen d´ Lidannei g´beed. Dann sinn d´ Gnochen un enn Buddel Brandwein vagraaf wòòad, als Breesem, daß ma neggschd Jòòa nòmmòòl ebbes s´ dring´n hann.

Heinz Bernard

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 2664 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß