von-Hlzweiler.de.WorldWideWeb.dl.png
   
1.png
   
Hlzweiler.LandkreisSaarlouis.dl.png
   

Ed iss Faasend

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Lichdmess

(Heinz Bernard)

An dem Daach wòòa d´ Weihnachdszeid rimm, da Grischbaam is g´blinnad unn abg´dòò´n wòòad. Dad had aach gleichzeidich draan a:innan sollen, dass d´ Herrlichkädd jedsd s´ Enn iss, dass da Allddaach nòmmòòl ing´zoo is. Jeeda Daach iss enn Haahnenschraai läng:ga wòòad, ed Friijòòa merrem Haufen Ääawed had vòòa da Diija g´schdann. Lichdmess wòòaenn Feschd òhne grooß Essen un Dring:g´n, ung`fääa in da Midd vann da Winndasch- un Friijòòaszeid. Ed Schbinnraad un da Weebschduul sinn in d´ Egg´n g´schdelld wòòad, die Männa hann alles in Reih braad, un d´ Ääawed um Feld had aang´fong:g.  Vill vann uus kennen noch den alden Schbruch:

Lichdmeß, schbinnen vageß,

am hellen Daach s´ Naad geß.

Dea Daach had seinen Naamen vann dem alden Brauch in da Kirch d´ Lichda, also d´ Kerzen unned Wax, s´ seenen. Die geweiden Kerzen hòdd ma am Doodenbed g´brand, ma hòdd s´ aang`fong:g bei schwääaren Gewiddan, un dahemm, wemma nidd kunnd ind Hochamd gehn. Aus dem g´seenden Wax hòdd ma Greizcha g´fòrmd un an d´ Schduwwendegg, iwwa d´ Hausdiija, iwwad Scheijadòa, inna d´ Disch un d´ Bäng:g, an d´ Balgen im Schdall, an d´ Bluuch un d´ Eeh g´gleefd. Da Baua iss med da brennend Kerz in d´ Schdall un had uff jeed Schdigg Vieh heiß Wax gedribbsd, daß s´ vòòa Grang:ghädden sollen bewaad bleiwen. D´ Beierinn had fòòa jeed Schdigg Vieh enn Schdigg Brood g´schnied, nein Drobben Wax druff gedribbs un den Dieren s´ fressen ginn. Ganz friija iss da häälich Maria s´ Eehren an dem Daach enn Lichdabression runsrimm d´ Kirch gang.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Ed iss Faasend

(Heinz Bernard)

Da Hehepungd un gleichzeidich ach da Schlusspungd vann all den Feschdcha un Feijan zwischen Naujòòaschdaach un Aschamiddwoch is d´ Faasend. Dad Word had med faschden neischd s´ duun, ed kimmd ausem Allemanischen un bedeidet „faseln = Unsinn dreiwen“. Die Bòòzen, je schregglicha s´ ausg´sinn hann desdo bessa, die sollen äämòòl med ihrem Radau un Glamaug die bees Winndagääschda vadreiwen un zum annanmòòl die Lewensgääschda aus ihrem Winndaschlòòf waggrich machen. Dòòzu had dann ach d´ Lewensruud aus griin Widschen g´hòlf. Med denen had ma sich g´jenseidich veglobbd, ed Vieh un d´ Bòrren g´schlaa. Dad Schleen med da Narrenbridsch iss noch enn Reschd dòòdavaan.

Schunn lang vòòa da Faasend wòòaren in den enzelnen Wirdschafden Kabbensidsungen, awwa nidd wie haud. Jedrääna hòdd  sein Schdammlokaal, un dòò iss ma hingang, weil dòò äämòòl Naasenball, Masgenball, Koschdimmball usw. schdadfunn hòdd. Dòò sinn dann in scheenen Schbrichelchan die Sachen vamm ganzen Jòòa durchg´hächeld wòòad. Mancha had sein Fedd abgried, neischd iss grum g´holl wòòad. Unna da Narrenkabb, die  der, der wo den Vòòadrach g´mach had, aanhòdd, durfd ma alles saan.

An Faasend sellwa hann sich Kinna un Alden vabòòdsd. D´ Kinna sinn daachsiwwa vann Haus s´ Haus g´zoo un hann g´fòrradd. Dabei hann s´ g´sung: „ Ed iss Faasend, ed iss Faasend, d´ Kichelcha ginn g´baggd,...“

òrra dad Lidd vann Dreikeenichsdaach: „ Ich bin ein kleiner Keenich,..“ dem sich dann ach noch enn zwed Schdròof aang´schloss had: „ Ich bin ein kleiner Kaisa,..“. Dadd anna Lidd, dad woo mir schunn kennen, „Hämmelspäns:chin,..“ dad vamm Hammelausdanzen, iss aach zum Faasendlidd wòòad. Iwwerall hann s´ enn glään Geldschdiggchin òrra awwa Faasendkichelcha gried, die woo d´ Mamma massenweis g´baggd hòdd.

Die Alden sinn Òòwens vabòòdsd uff d´ Gei gang un hann d´ Sau rausg´lòss, ma hòdd s´ jo nidd kannd. Jee näggschda ed uff d´ Demasgierung zu gang iss, desdo läära iss da Saal wòòad, ma wolld jo nidd akand wijaren. An Rosenmäändach, - dadd Word had neischd med „Roosen“ s´ dun, dad kimmd ausem rheinischen „ròòasen“ = rasen, doll dreiwen“ – sinn durch vill Derfa Umziech gang, un da „Veilchesdinnschdach“ – dòò wòòaren d´ määschden blòò wien Veilchin – wòòa fòoa die vaheiradden un ald Fraauleid, die wo vamuumd in d´ Wirdschafden gang sinn, woo s´ jo sunschd neischd s´ suchen hòrren. Naads um zwöllf Aua wòòa dann merrem Saalfeeja, merrem Keea:aus, med ääm Schlaach d´ Faasend rimm.

D´ Faschdenzeid had aang´fong:g, un an Aschamiddwuch had jeeda ed Aschengreiz uff d´ Schdija g´mach gried als Zaaichen fòòa d´ Buuß. Wäärend da Faschdenzeid, vann Aschamiddwuch bis Oschdan, hann d´ Faschdeng´booda g´goll. Kääna durffd sich saddessen, haubdsächlich Middwuchs, Freidachs un Samschdachs.  Òòwens had ma mißden in d´ Faschdenaandachd gehn un in faschd jeedem Haus iss da Roosengranz g´beed wòòad.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da „Fedden Dunnaschdaach“

(Heinz Bernard)

Da Aanfang vann da Faasend iss da fedd Dunnaschdaach. Zum Abschied vann de Flääschdaa unn dass ma inn da Faschdenzeid g´nuch Salz inn de Galjann hadd, soll ma sich ann deem Daach noch äämool so richdich sadd essen. Womeechlich soll ma  noch vò:am Middachessen schunn siwen Mòòl medd feddijem Maul ausem Finschda luun. Ann dem Dach sinn unna annarem de Hirden, da Schweinehird, da Viihird unn da Schäfa medd i:aren Frau:uleid durjedd Dorf g´zoo unn hann inn deen Heisann, aus denen wo senn Schdigg Vii edd Jo:a iwwa g´hiid hann, ihren Hirdenlohn inn Geld unn Naduralijen, Schbegg, Brood, Erwesen, Boonen, Linsen, graad wadd bei Hand wóó:a, abg´holl. Se hòrren an deem Daach aach ebbes se feijann, unn dadd ferm, se hann sich nidd brauchen se vabòòzen, se sinn medd ihren Lumben inn de Wirdschafd unn hann Faasend g´feijadd. Dòòraus sinn dann die Lumbenbäll endschdann. Der Brauch hadd sich bis weid nòòm ledschden Griich g´hall. Wer kann sich nidd noch dòòdraan a:innan. Drei Sääl wóó:aren se glään, da Uul, da Kudscha unn da Schdrausmads. Dòò iss kääna rinn gang der woo nidd vabòòzd wòò:a, dòò wòò:a kääna se fein fòò:a Lumben aans´duun. Wer bei da Vòò:afiirung unn da Bräämierung hadd wollden meddmachen, der iss inn enn Lischd inng´draa wòò:ad unn hadden Numma griid. Dabei harra missden g´nau:u saan, als wadd dassa uffdreed. Annd Danzen wòò:a de ganzen Òòwend nidd se deng:gen. Die Lumben sinn durch de Saal g´zoo unn hann sich de Leid g´wieß, enn Grubb Zigeina, enn Lumbenhändla memm Ziiwäänchen voll Gerimmbell, enn Landschdreicha, enn Beddla, enn Dibbenpuuda, enn Schäärenschleifa, enn Beesenbinna, enn Korfflächda, Ääna memm Danzbää:a unn noch vill anna Masgii:aden, unn de Leid hann g´räädseld, wer dadd soll sinn. Eich kann mich noch an äänen Lumbenball a:innan, an dem ach enn Dreggsagg auffg´dreed wòò:a.  Wi:edd dann sooweid wòò:a vòò:a de Vòò:afiirung, dòò hadd de Musigg enn Tusch g´schbilld unn dadd Breisrichdakommitee, da Bernard  Hennrich, da Wenzel Niggel unn da Irsch sinn uff de Danzfläch kumm unn hann die enzelnen Numman nòònanna uffg´ruuf. Dae:aschd iss mòòl ihr Gläädung b´guudachd wòò:ad, ob se iwwaräänschdimmd medd deem wadd se aanginn hann, dann hann se mißden ihr Vòò:afiirung machen. De Breisrichda hann unnabhängich vaanenanna ihr Pungden ginn. Wie dann der Dreggsagg kumm iss, dòò wòò:a alles muggsmeis:chin schdill. Enn richdija Dreggsagg, dreggich vann Kobb bis Fuuß, a hadd vann Dregg g´schdann, da Gnuschd isem vamm G´sichd abg´breggeld, umm Kobb horra ebbes, dadd wo vòòa langa Zeid villeichd mòòl enn Huud wòò:a, anschdadd enn Hemd horran varobbden Sagg aan, unn de Farf vann der lecharich Buggs wòò:a nimme se g´sinn. De Schuu wòòaren medd Fissel zug´bunn, de Soolen hòrren sich selb:schdännich g´mach unn de Schdrimmb kunnd ma nu:a noch a:aanen. Dann harra sich uff de Borren g´sidsd, hadd ausem Beidel, deen wòò:a iwwam Buggel häng:gen hòdd, enn Bindel rausg´holl. Edd hòdd ausg´sinn als wenned mòòl enn Saggduch g´ween wär, harred vòò:a sich hinng´leed unn harred uffg´mach. Enn Kannden Brood, enn Schdigg Bluudwurschd unn Limburja Kääs wòò:a drinn. Dann harra inn seinen Buxensagg g´griff unn harren alld roschdich Gneib rausg´holl. A hadd se uffg´mach unn hadd dann inn alla Seelenruu se erschd aang´fòng:g sein Zääwen:nääl se schneiden. Zwischendurch harra dann enn Schdigg Brood, òrra Wurschd òrra Kääs abg´schnied unn innd Maul g´schdoch unn imma nòmmòòl weida de Nääl g´schniid. All Leid hann g´saad, „wadd iss dad loòò enn Dreggsagg“. A hadd medd weidem Abschdand de Erschden g´mach. Jeeda hadd nu:a noch g´räädseld, wer dadd lòò soll sinn, unn wi:edd dann bei da Demasgiirung g´hääschd hadd: „Da Hoffs Norbert wòò:a da Dreggsagg“, dòò hadd jeeda de Kobb g´schiddelld unn g´saad: „Dadd lòò herremma deem nidd ginn.“ A wòò:a soo doll, dass ich meinen beschden Freind nidd kannd hann.

Heinz Bernard

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 2706 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß