Hlzweiler.IndependentWWW.dl.png
   
5.png
   
Hlzweiler.GemeindeSchwalbach.dl.png
   

Da Matz unn da Hanne

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Kinnddääf

(Heinz Bernard)

 Am Sundaach wòòared dann soweid. D´ Kinnddääf wòòa feschdg´sedsd. Da Gnechdchin iss ganz fein gewiggeld wòòad un Padd un Good hannem jeeda enn schwääa Geldschdigg in d´ Winndel g´schdoch. Dad Geld sollem d´ Aanfang vann seinem Leewen enn bis:chin leichda machen. Weil´d da eeaschd Buu wòòa, harra, wied sich g´heead, d´ Naamen vann seim Pabben gried. Weil awwa jeeda gleich wissen soll wea sein Padd iss, harra als zweden Naamen noch  denen vann seinem Padde gried. Wied dann sooweid wòòa, harred Lies d´  Hans Nigg´l uff d´ Aarem g´holl, harrem enn Kuss ginn un enn Greiz uff d´ Schdija g´mach. Ed durfd jò nidd med in d´ Kirch gehn weil´ed noch nidd „rein“ wòòa. Die Sach lòò die gedd z´rigg biss uffen ald jiidisch Vòòaschrift, wo ed drinn hääschd, dass Ääna, dea woo med Bluud in B´riirung kumm iss, also ach enn Frauu, dii woo enn Kinnd gried had, zueeaschd rein wijaren muß, eeh s´ nòmmòòl med anna Leiden in B´riirung kimmd.- Dann harred Schdrauß Bääwel den Gläänen g´holl un iss medem Pabben, em Padd un da Good in d´ Kirch g´zoo, woo´n  da Paschdooa gedääfd had. Wija dem Gläänen dad Weiwassa iwwa d´ Kobb g´schudd hòdd, dòò hann d´ Meßdiena med da glään Glogg g´zingd. Nòò da Dääf had dann da Paschdooa un da Kischda vann Padd un Good enn Tiidchin med Zuggakääaren unem Geldschdigg drinn gried. Vòòa da Kirch hann die määschd Kinna, die wo in da Andachd wòòaren, g´schdann un hann uff d´ Kinnddääf gewaad. Padd un Good hann ija Zuggakäären geworf  un d´ Kinna hann sich drimm faglobbd. Dad wòòa wie soon Aard Innschdand fòòa d´ Hänns:chin, soon Aard Beschdechung. Ma will dòòmed vasuuchen, jedsd schunn soon Aard Freindschafd fòòa schbääda naus uffsebauen. Weeh wenn da Padd geizich wòòa, dann wòòara fòòa all sein Leewen enn „Schdroopadd“. Dann sinn s´ hem,  woo alles fòòa d´ „Kinnddääfsfeia“ gerichd wòòa. Kaffee un Kuchen harred ginn un enn aanschdännich Naadessen. D´ Fraauleid hann den sauren Viez med Zugga g´siißd un hann ach ab un zu enn Leffelchin Zugga in d´ Brandwein g´mach. d´ G´sellschafd iss imma luschdija wòòad un ed wòòa Hellwennaad wie die Ledschden hemgang sinn. Ganz Friija, wie d´ Leid noch kään gudd Schduff hòrren, dòò iss d´ Kinnddääf in da Wirdschafd g´feiad wòòad, un ma haddach schunn mòòl vag´ss fòòa den Gläänen med hem s´ hollen, so foll wòòaren s´. Äämòòl wòòaren zwoo Kinnddääwen in ääna Wirdschaffd, un naads beim Hemgehn hann s´ d´ Kinna fatauschd. Weil die Feijan imma mee ausg´aad sinn in enn groß Sauferei un meda noch greßa Schläjarei uffg´heead hann, sinn s´ offiziell vabood wòòad. Wie un wie lang ma dahemm feijadd, dad gedd käänen ebbes aan, so solld ma doch glääwen. Awwa Peifendegg´l. Dòò giffded enn Alaß vann 1784, in dem ed hääschd: „ ... hinnfüro soll die, allein auf den Tag der Kinndtaufe , bei Kinndbetter zu reichende gering´ Ergötzlichkeit, nur mit Beziehung höchstens vier Nachbarsweiber, auf Kösten der Kinndbetterinn, nach der Taufe, in derselben Behausung, und nirg´ndwo anders, g´halten werden.“ Innem annan Alaß häschded, daß newen em Pappen un da Mammen noch d´ Hewamm un acht Weiber aus da G´sibbschaft ind Haus g´laad wihren darfen fòòa enn Immbis òrran Zech, die woo nidd mee wie drei Schdunen dauan darf. Jeeda Vabrecha muß unnachgiebig äänen Gulden Schdròòf  b´zahlen. 

Weil ed Lies jo noch „unrein“ wòòa, durfded bis zua Ausseenung nidd ausem Haus un nidd inna anna Leid. Nòò ung´fääa 14 Daa issed dann Sundaachs in d´ Aandachd, un wie die rimm wòòa issed med da g´seenden Kerz vòòa an d´ Marienaldaar gang, wooed da Paschdooa ausg´seend had. Dad iss kään Kircheng´seds, dad iß enn uuaalda Brauch. Enn Fraau, die woo enn uneelich Kinnd uff d´ Weld braad had, die hòdd uff den Brauch kään Anrechd.

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

z´rigg ausem Himmel (18)

(Heinz Bernard)

Ebbes annaschdes wòòred dann, wenn d´Grummbann ausg´doon, d´Rummeln hemmg´faah un ed Obst abg´mach wòòa, dann wòòa die Zeid fòòad Vieh s´ hieden scheen. Wenn ed Grummed inng´doon wòòa, dann wòòaren d´ Wiesen uff, s´wòòaren frei. Dann sinn d´Kieh un d´ Geissen so lang g´hied wòòad, wied Werra wòòa un wie noch ään Hälmchin Gras uff da Wies g´schdann hodd. Jedsd harred Hieden iwwaräämòòl Schbass g´mach. Enn Haufen Kinna sinn uff da groß Wies an Roodenaggasch Burren, im Schachen orra in d´ Gänsburnawiesen medd ihrem Vieh s´sammenkumm. Ma hadd nimme breichden uffs´passen. Da Schdrang:g is umm d´Härrna g´bunn wòòad un s´ kunnden frei wääden. Zwischendurch hammia Kinna dann g´schbilld. Wenn en Grummbaschdigg in da Nääh wòòa, dadd wo noch nidd sauwa g´mach wòòa, dann hammia dadd Grummbagraud s´sammeng´draa un hann en Feiachin gemach, unn in da Gluud hamma dann uffg´roffenen Grummbann orra g´schdibbidsden Äbbel g´bròòd. Wenn en Kuuh dabei wòòa, die wo sich gudd schdreichen g´loss hadd, dann had sich manchrääna en Maul voll Milch g´zoo. Ganz muudijen sinn ach uff ihra Kuuh g´ried, bis s´ abg´worf wòòad sinn. Dadd hadd dann ach schunn mòòl blòò Blaggen ginn. Annan hann Rummelbòòzen orra Schdeggen g´schnidsd. Die groß Buuwen hann nadierlich ach vasuchd s´raauchen. S´ wollden den Gläänen weisen, wie groß sie schunn sinn. Durr Blääda hann s´ zwischen d´ Hänn g´rief un in Zeidungspabier ing´wiggeld. Gleich danòò hann s´g´mergd, wie bleed s´ wòòaren. Griin un geel sinn s´ im G´sichd wòòad, s´ han sich g´boo vòòa Bauchweeh un ed is Hinnen un Vòòa lossgang. S´ hann g´kodds wien Gerwerhund un horren d´ Bux voll. Die wòòaren g´hääld vamm Raauchen, doodafaan wollden s´ neischd me wissden. Frija hòdd jeeda richdich Buu en Saggmessa, Fissel un Nääl un enn Schdigg Schießdròòd im Buxensagg. Medd dem Messa harred aach en Schbilljin ginn. Ma hadd dadd Messa uffg´glabbd, medd da Schbids nò vòòa uff d´flach Hand g´leed un in d´ Lufd g´worf. Der, dem wo sein Messa im Borren schdächen blief is, deja hodd g´wunn. Dadd sellwich Schbill kunnd ma ach medda Feil vamm Pabben schbillen. Wemma Pech hòdd, dann hadd ma sich dadd Messa in d´Fuuss g´worf. Dadd wòòa dann nimme schbassich, dadd wòòa schlimm.

 

                                                                                    Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

z`rigg ausem Himmel (19)

(Heinz Bernard)

Vill schenna wòòaren awwa die Schbilla, wo imma en paa Kinna s´sammen schbillen kunnden. Dòò is zum Beischbill „Deiwel an da Kedd“ gääa g´schbilld wòòad. Dass ma g´nuch Schbilla s´sammen gried hadd, hadd ma g´ruuf: „Wer schbilld medd: Deiwel an da Kedd?“ Im Null Komma Nix wòòaren g´nuch Kinna s´sammen. Fòòa d´ easchden Deiwel s´ grien is abg´zeeld wòòad: „Edd giffd nidd lang G´schiss g´mach unn dau muschd ääfach sinn!“ Zween annara Buuwen hòrren sich en Drachen aus Gibsaläddcha un Paggpabia orra Zeidungspabia g´baud. Fòa dad Pabia s´sammens´gleewen hann s´sich Meelpappe g´mach. Villeichd hadd madd Schlenng:gadibbchin g´holl, dadd wo ma am Girrdel feschdg´bunn hodd. Dadd wòòaren ald Doos medd vill Lecha unnen drin un owwen drann en Schdigg Schießdròòd als Schleng:ga. Dòòdrin is en Feijachin g´mach wòòad, awwa nidd med Fixfeija, medd Zunna un Feijaschdään orra wenn d´Sunn gudd g´schien hadd, merrem Glasscherwel, die wo wien Lupe g´wirrgd hadd. Wenn dann dadd Pabija g´gluusd hadd, hadd ma schnell durr Gras un dann glään Schliwwacha druffg´leed un had dadd Dibbchin in da Lufd g´schleng:gadd. Durch die Lecha im Borren un an da Seid had de Lufd dadd Feijachin imma mee aang´bloosd. Manchmòòl hamma ach Bugguff orra Buggweida orra Vaschdobbches g´schbilld. D´Mädcha hann „Blindekuh“ orra „Nòòlääfches“ g´schbilld. Mia hann uus so richdich vaschbilld, unn bei all dem Schbillen  issed ach schuunn mòòl vòòakumm dass mad Vieh ganz vagess hòrren. Edd iss sogaa schunn vòòakumm, dass ma die ään orra die anna Kuh ganimme funn hann. Hadd s´ sich im Wald valaaf orra wòòa s´ schunn hemm? Mäschdens wòòa dad ledsch da Fall, s´wòòaren voll g´fress unn da Nauda harren weeh g´dòòn weil a voll Milch wòòa, dòò hann s´ d´Schdall g´suchd. Iwwa dadd wadd dann dahemm losswòòa kinnd mancha en Liddchin singen. Ach wemma s´schbääd hemm kumm sinn wòòa da Deiwel loss. Beim Beedlogglauden harred Vieh missden im Schdall schdeen. Òòne Uhr wòòa dadd schwääja fòòa dadd g´nau s´ tòòben 

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

z`rigg ausem Himmel (20)

(Heinz Bernard)

Ebbes annaschdes wòòred dann, wenn d´Grummbann ausg´doon, d´Rummeln hemmg´faah un ed Obst abg´mach wòòa, dann wòòa die Zeid fòòad Vieh s´ hieden scheen. Wenn ed Grummed inng´doon wòòa, dann wòòaren d´ Wiesen uff, s´wòòaren frei. Dann sinn d´Kieh un d´ Geissen so lang g´hied wòòad, wied Werra wòòa un wie noch ään Hälmchin Gras uff da Wies g´schdann hodd. Jedsd harred Hieden iwwaräämòòl Schbass g´mach. Enn Haufen Kinna sinn uff da groß Wies an Roodenaggasch Burren, im Schachen orra in d´ Gänsburnawiesen medd ihrem Vieh s´sammenkumm. Ma hadd nimme breichden uffs´passen. Da Schdrang:g is umm d´Härrna g´bunn wòòad un s´ kunnden frei wääden. Zwischendurch hammia Kinna dann g´schbilld. Wenn en Grummbaschdigg in da Nääh wòòa, dadd wo noch nidd sauwa g´mach wòòa, dann hammia dadd Grumm-bagraud s´sammeng´draa un hann en Feiachin gemach, unn in da Gluud hamma dann uffg´roffenen Grummbann orra g´schdibbidsden Äbbel g´bròòd. Wenn en Kuuh dabei wòòa, die wo sich gudd schdreichen g´loss hadd, dann had sich manchrääna en Maul voll Milch g´zoo. Ganz muudijen sinn ach uff ihra Kuuh g´ried, bis s´ abg´worf wòòad sinn. Dadd hadd dann ach schunn mòòl blòò Blaggen ginn. Annan hann Rummelbòòzen orra Schdeggen g´schnidsd. Die groß Buuwen hann nadierlich ach vasuchd s´raauchen. S´ wollden den Gläänen weisen, wie groß sie schunn sinn. Durr Blääda hann s´ zwischen d´ Hänn g´rief un in Zeidungspabier ing´wiggeld. Gleich danòò hann s´g´mergd, wie bleed s´ wòòaren. Griin un geel sinn s´ im G´sichd wòòad, s´ han sich g´boo vòòa Bauchweeh un ed is Hinnen un Vòòa lossgang. S´ hann g´kodds wien Gerwerhund un horren d´ Bux voll. Die wòòaren g´hääld vamm Raauchen, doodafaan wollden s´ neischd me wissden. Frija hòdd jeeda richdich Buu en Saggmessa, Fissel un Nääl un enn Schdigg Schießdròòd im Buxensagg. Medd dem Messa harred aach en Schbilljin ginn. Ma hadd dadd Messa uffg´glabbd, medd da Schbids nò vòòa uff d´flach Hand g´leed un in d´ Lufd g´worf. Der, dem wo sein Messa im Borren schdächen blief is, deja hodd g´wunn. Dadd sellwich Schbill kunnd ma ach medda Feil vamm Pabben schbillen. Wemma Pech hòdd, dann hadd ma sich dadd Messa in d´Fuuss g´worf. Dadd wòòa dann schlimm.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Metz unn da Hanne kummen

z`rigg ausem Himmel (21)

(Heinz Bernard)

Vill schenna wòòaren awwa die Schbilla, wo imma en paa Kinna s´sammen schbillen kunnden. Dòò is zum Beischbill „Deiwel an da Kedd“ gääa g´schbilld wòòad. Dass ma g´nuch Schbilla s´sammen gried hadd, hadd ma g´ruuf: „Wer schbilld medd: Deiwel an da Kedd?“ Im Null Komma Nix wòòaren g´nuch Kinna s´sammen. Fòòa d´ easchden Deiwel s´ grien is abg´zeeld wòòad: „Edd giffd nidd lang G´schiss g´mach unn dau muschd ääfach sinn!“ Zween annara Buuwen hòrren sich en Drachen aus Gibsaläddcha un Paggpabia orra Zeidungspabia g´baud. Fòa dad Pabia s´sammens´gleewen hann s´sich Meelpappe g´mach. Villeichd hadd madd Schlenng:gadibbchin g´holl, dadd wo ma am Girrdel feschdg´bunn hodd. Dadd wòòaren ald Doos medd vill Lecha unnen drin un owwen drann en Schdigg Schießdròòd als Schleng:ga. Dòòdrin is en Feijachin g´mach wòòad, awwa nidd med Fixfeija, medd Zunna un Feijaschdään orra wenn d´Sunn gudd g´schien hadd, merrem Glasscherwel, die wo wien Lupe g´wirrgd hadd. Wenn dann dadd Pabija g´gluusd hadd, hadd ma schnell durr Gras un dann glään Schliwwacha druffg´leed un had dadd Dibbchin in da Lufd g´schleng:gadd. Durch die Lecha im Borren un an da Seid had de Lufd dadd Feijachin imma mee aang´bloosd. Manchmòòl hamma ach Bugguff orra Buggweida orra Vaschdobbches g´schbilld. D´Mädcha hann „Blindekuh“ orra „Nòòlääfches“ g´schbilld. Mia hann uus so richdich vaschbilld, unn bei all dem Schbillen  issed ach schuunn mòòl vòòakumm dass mad Vieh ganz vagess hòrren. Edd iss sogaa schunn vòòakumm, dass ma die ään orra die anna Kuh ganimme funn hann. Hadd s´ sich im Wald valaaf orra wòòa s´ schunn hemm? Mäschdens wòòa dad ledsch da Fall, s´wòòaren voll g´fress unn da Nauda harren weeh g´dòòn weil a voll Milch wòòa, dòò hann s´ d´Schdall g´suchd. Iwwa dadd wadd dann dahemm losswòòa kinnd mancha en Liddchin singen. Ach wemma s´schbääd hemm kumm sinn wòòa da Deiwel loss. Beim Beedlogglauden harred Vieh missden im Schdall schdeen. Òòne Uhr wòòa dadd schwääja fòòa dadd g´nau s´ tòòben.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Metz unn da Hanne kummen

z`rigg ausem Himmel (22)

(Heinz Bernard)

Mia hann jo awwei aach d´ Uhr ganz vagess. Ma hann awwei g´nuch g´gwadschd. Ma sinn jo lóó runna kumm, fóóa s´luun wie dadd haud s´ Daachs ausg´sidd unn nidd fóóa iwwa die ald Zeid s´schwädsen, dóórafóór hammia im Himmel Zeid g´nuch.

 Lóó kennd ma sich jo nimme aus. Alles hadd sich vaännad. Midden im Dorf iss alles annaschd. Kääna vann den Großbauan iss me dóó. Kään Hauschdadd, kään Glóóse, kään Linn Peda, kään Jungmann, kään Häwwele, kään Scheiapord unn kään Mischdenkaul. Vóóa da Kirch hodd friija edd Häärenhaus un d´Mädchin- unn Buuwenschóól g´sdchann. Vóóadraan wóóa deja scheen Dorfburren. Unn wadd iss haud? Enn riesich Haus, in dem wo da Paschdóóa unn d´Schwesch-dann g´waand hann. Wie ma g´heerd hann schdedd dadd riesich Haus awwei ganz lääa. Enn Häärenhaus unn kään Hääa, enn Schweschdannhaus unn kään Schweschda. Iss dadd kään Schann. Soon groß Dorf ohne Hääa. Villeichd brauchen s´aach gaa käänen me.

 Haud iss doch Sunndach, dóó missd doch eijendlich enn Mess sinn. Meina Seel, edd fängd jo aan s´lauden. Ei wievill Uhr hamma dann. 9 Aua. Frija wóóa doch um 7 Uhr d´Friimess unn im 10 Uhr edd Hochamd, unn imma wóóa die Kirch g´rammeld voll. Ma hadd schunn missden beizeiden furtgehn vóóa enn Blätz s´griin. Die, die woedd sich leischden kunnden, die horren sich jo enn Bläds g´schdaaid, doo durft kään annara druffgehn, ach wenn deja sellwich gaa nidd kumm iss. Horch móól, dadd laud schunn s´sammen, unn kään Mensch und kään Seel iss uff da Schróóß s´g´sinn. Doch, lóó unnen kummen enn paa. Noja ma wäärened jo g´sinn, wenn die Mess aanfängd. Halwa 10, edd schhledd graad. Mija geen in die scheen Kirch móól luun. Oh mein Godd unn Vaada, iss so ebbes mechlich. Villeichd 100 Leid im Hochamd wenned hoch kimmd, unn dóódafóóa die groß Kirch. Innen paa Jóóa brauchen die gaa kään Kirch me, dann wiad s´vakääfd.

Heinz Bernard

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 1643 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß