von-Huelzweiler.de.Saarland.dl.png
   
2.png
   
Hlzweiler.GemeindeSchwalbach.dl.png
   

Da Matz unn da Hanne

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

z´rigg ausem Himmel (7)

(Heinz Bernard)

Uff deja anna Seid vamm Maschinnenschobb wóóa aach imma en groß Wies, durch die wo edd Piljapäädchin zwischen d´ Gäaden unnen an da Hoof unn denen vam Hirdenberch gang is, bis an d´ Kabell. Neischd me s´ g´sinn, alles zug´baud. Vann deja Brigg iwwa d´Moogenbach iss aach neischd me doo. Da Bach iss weid unn brääd nidd s´ g´sinn. „Wo dräng´gen die nua ija Vieh. Die scheinen ga kennd me s´ hann. Kennd vann den Haisan um Hirdenberch, Äälen, Ribbches, Scharrliesen, Mimfritzen, da Hunnichpeeda, da Tiewel un da Brääd Niggel, all horren s´ enn groß Scheiapord unn enn Mischdenkaul vóóa da Dija. Neischd me. Vann denen scheind ach gakääna me lóó s´ waanen, an d´ Hausdiaren schdeen lauda freem Namen. Friija sinn beim Reenwedda die Puddel:lecha imma iwwag´laaf unn da Puddel is durch d´ Waansschbuuren d´ ganzen Berch runnag´laaf bis in d´ Bach. Dadd hódd jóó g´schdung`g, awwa mia Kinna sinn imma medd d´ bawesen Fiis durchg´tabbd.“ Da Hannes hadd g´nuch g´sinn, a hodd d´ Naas voll. Wija vóóa ihrem Haus g´schdann hódd, dóó harra nua d´ Kobb g´schiddeld. Wie kamma en Haus, wo ma drinn g´bóóa is, wo ma jóórenlang, enn leewenlang drin g´waand hadd ääfach vakääfen? Orra leefd vieleichd kääna me vann seina Famille? „Kumm, ma gehn doch noch hinnad Haus luun wied do ausg´sidd. Nä, nä, nä! Kään Schweinschdall, kään Raauchhaus, kään Hienaschdall kään Schobb un kään Abdridd me. Lóó harra g´schdann, da Abdridd. In die Dija hodd da Pabben enn scheen Herzchin g´schnidsd unnen Reil draan g´mach, fóóa die Dija zus´hallen. Wemma druffg´sidsd hódd, dann hadd ma s´memm Hóógen zug´mach. Dadd Loch in da Sidsbang:g hodd vóóa enn Inbuchdung fóóa die Männa, da wääsen jo fóóa wadd, un dadd groß Loch wóóa imma zug´deggd merrem Deggel, dass nidd die Miggen aus da Gruuf hochkum sinn. An da Seid wóóa en glään Sidsbang:g fóóa die Kinna. Dó wääa die groß vill s´hoch g´ween, unn die Gläänen härren kinnden durch dadd Loch rutschen unn vassaufen im Mischdenpuddel. Rechds an da Wand had am Hóógen aus Drood Zeidungspabia g´hong:g fóóa sich d´Hinna abs´budsen.Wadd waanen dann lóó nua fóoa Leid. Brauchen dann die haud s´Daachs nimme ihr Bux loss s´machen? Brauchen dann die kään Puddel me fóóa bei ihren Kabbes s´ draan?“  

                                                          Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

z´rigg ausem Himmel (6)

(Heinz Bernard)

 Neewen da Feiawehr schderren scheen nidrich Haus. Ma kimmd medd da Hand ball an d´ Kaandel, wie in Schwaa-zenholz in da Hohlgass. Enn Schild varóód uus, dass ma am Kinnagaaden sinn. Dadd iss jo braggdisch; in dem äänen Haus giffd ma die Alden, die wo dahemm neischd me machen kannen ab, in dem Haus lóó die Kinna, die wo so vill Ääawed machen. Weja iss dann iwwahaubd noch dahemm in den vill scheenen Haisann? Die hann doch dahemm neischd me s´duun, denen felld doch d´Degg uff d´Kobb. Lóó kummen mia nimme medd.Mia geen weida, d´ Schdróóß runna.

Dóó woom Hewwele sein Maschinnenschobb medd da Dreschmaschin g´stann hodd, dóó schdedd haud enn groß Haus, enn Masaajesalon. „Wadd soll dadd nua sinn. Inn Saaluis hadd ma ald dad Word „Salon“ g´lest. No ja, edd wääad ebbes franseesisches sinn.“

„Saa móól Hannes, kannschd dau dich noch ainnan, wemma frija edd Kóóa un d´Geaschd an d´Maschinn g´faah hann? Ään Waan hinna dem annan had d´Gries un manchmóól d´ganz Hild  ruff g´schdann. Dadd wóóa braggdisch. Ma had ääfach d´Schrauf zug´drääd, ed Vieh ausg´schbannd un hemmg´fijad. Wenn ään Waan an da Maschinn ferdich wóóa, is deja näggschd beig´fahr wóóad, un dódafóóa hodd ma kään Vieh g´brauchd. Ääna had d´Schrauf uffg´drääd, deja anna had medda Deigsel d´Waan g´leng:gd. Ed hann also imma misden mineschdenns zween beim Waan sin. Wóóa äämóól kääna beim Waan, dann hódd deja hinnendraan schnell seinen Waan vóag´zoo. Dadd wóóa dann hinnennóó imma enn groß Palawa unnen großa Schdreid. Kääna hódd Zeid. Wóòren dann nua noch zween orra drei Wään vóóa ääm, dann is Ääna schnell hemmg´laaf unn hadd die Annan memm Vieh beig´holl, weil ma beim Dreschen all Hänn g´brauchd hadd. Wenn da Waan an da Maschinn g´schdann hadd, dann is da Wisbaam lossg´bunn wóóad. Ääna had um Waan g´schdann un hadd g´gawweld, deja anna hadd uff da Maschinn abg´holl, hadd die Garwen uffg´schnied un  in de Maschinn g´schdoch. Hinnen had Ääna d´Schdrohbirden abg´holl un uff Seid g´leed, deja Anna had die voll Sägg abg´bunn un en läären Sagg aang´hong. Edd wóóa kään Zuggaschleggen.“                  

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

Z´rigg ausem Himmel (5)

(Heinz Bernard)

„Eich kammich noch gudd a:innan wenned frija g´brannd hodd. Sämdlich Gloggen hann g´laud. Die Bauann hann d´ Waan memm Puddelfass, änd davaan wóóa imma voll Wassa, aang´hong un ab an d´Brandschdell. Dea wóó daeaschd dóówóóa, hódd 3 Mark, dea zwädd zwoo Mark un all annan 1 Mark gried. All Männa, die wo in da freiwillich Feijawehr wóóren, kääna vann denen wóóa vasichad, weil die G´mään die Vasicharung nidd b´zaalen kunnd, die   hann ihren Helm aang´dóón, ihr Beil, d´Feijahóógen unn d´ Ääma, denen wo jeda dahemm hódd,  g´schnabbd unn sinn ab runna and Schbridzenhaus. In deja Zeid wóóa ach schunn da Niggel, dea wo fóa d´Schbrids zuschdännnich wóóa, merem Waan unn seinen zwóó Pääa dóó. Die Schbrids is aan d´ Waan g´hong:g wóóad, d´ Bumbjes sinn uff d´ Waan g´grawweld unn im Schweinsgalobb simma an d´Brandhäad. Jeda had aang´griff. Enn Dobbelreih hamma g´mach, unn die Ääman sin van Hand zu Hand vamm Puddelfass bis aand Feija g´raichd wóóad. Wenn ään Fass lääa wóóa, is dea Baua ab an d´ Löschteich orra an d´Bach, wenn deja näggschda wóóa, harred Fass nomóól voll g´mach un is z´rigg aand Feija. In deja Zeid hann die annan die Schleich aang´schloß, 4 Männa hann d´Bumb b´diend, unn so gudd wie ma kunnd hann is da Brand g´leschd wóóad. Aanschließend hamma dann beim Jung Niggel orra beim Schdrauß Mads uusen Brand g´leschd unnen glään Imms g´mach. Die Unkoschden had d´G´mään g´draa. Dóbei hann die Alden dann vann frija vazeeld, wie Hellzwella noch kään Schbrids hódd, weil d´G´mään s´ arem wóóa. Bis die Schbridsen vann Schwalbach orra Laudann aankumm sinn, wóóred Haus abg´brand. Dadd kunnd nimme so weidageen, die Sach is s´deia wóóad. 1862 is dann die easchd Schbrids aang´schaffd wóóad. Edd hadd dann g´naau 40 Jóóa g´dauad, bis die zwädd Schbrids, enn Saug- unn Druggbumb kääfd wóóad is. Die Feiawehr haud, die harred richdich g´mach, die hann sich gleich enn Wirdschafd an ihr Schbriddsenhaus aang´baud.“

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

z`rigg ausem Himmel (26)

(Heinz Bernard)

Mads, luu móól lóó unnen in da innaschd Schdrooß, wadd dóó enn herrschaftlicha Bau schdedd. Der Middelbau iss rund unn rood aangeschdrich. Dadd scheinen reich Auslänna s´ sinn, „Well vita“ „Fitnes Club“ schdedd dóó druff.  Wadd sol-len die dann fabrizieren. Kumma risgieren móól enn Bligg lóórinn.

Jeses, Marja unn Josef. Enn Haufen kabuddena Fahrräda schdehen dóó rimm. All hann s´ nua ään Vorrarad orra gaa kännd. Unn dóó sidsen ach noch Leid druff, schdrammbeln wie varigg unn kummen doch nidd furd. Sinn dann die noch s´ redden. Mergen die dann nidd, dass s´ nid vorrann kummen? Lóó hinnen im annan Eggen laafen enn Paa Beglobbda unn kummen nid vann da Schdell. Inna deenen lääfd da Borren furt. Enn Handduch hann s´ imm d´ Hals häng:gen, medd dem wo s´sich d´ Schwääs abbudsen. Die scheinen neischd s´ schaffen, sunschd wäären s´mied vann da Ääawedd. Gääwen die, so wie mia friija s´ Fuss uff d´ Ääawedd gehen orra memm richdijen Fahrrad fahren, unn dann ihr 12 Schdunnen schaffen, dann wääaren s´ mied unn gääwen nidd soon Bleedsinn machen. Unn die schreigen dann ach noch, fóóa wenja s´schaffen, dass s´loo mee Zeid hann fóóa sich abs´schdrawwelnAnn sooa annan Dija schdedd  „Sauna“. Do issen Gliima drinn dass ma kaum oodmen kann unn dann sidsen lauda Naggijen drinn. Deenen lääfd da Schwääs d´Buggel ruff. Unn dann laafn s´ raus unn schbrin-gen ind kald Wassa rinn. Nidd s´fassen. Unn dóórafóóa b´zahlen die ach noch Geld. Frija wóóa fóóa so Leid enn Aanschdald in Määazich.   

No ja. Die mussen jo wissden wadd s´machen. Eich menn uus langded. Edd is bessa mia luun dass ma Land g´winnen eh mia selwa noch variggd wiaren. Herrgott holl uus nommóól z´rigg, dadd lóó iss neischd fóóa uus. Also dia Leid addjes, neischd fóóa ungudd. Mia hoffen, dass ma uus ääens Dachs all lóó owwen nommóól g´sinn.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

Z`rigg ausem Himmel (25)

(Heinz Bernard)

Nää, nää, edd iss zum Greischen. Wo fiijad da lóó nua noch hinn? Kumm ma hann g´nuch g´sinn, ma gehen weida.

Jóó, awwa eeh ma z´rigg gehen in de Himmel, werfen ma noch enn Bligg uff d´Bann. Jeses, Marja, Josef, iss dadd lóó deja Kirjuff vann Friija? Der lóó iss jo drei viermóól so groß wie dóómóóls. Unnen Brung:g herrschd lóó. Ääna harren greeßa Graaw wie der Anna. Muss ma dann noch im Dood g´sinn wer aarem unn wer reich wóóa? Ma hann jo schunn móól g´saad, „die mussen im Geld schwimmen“. Awwa dadd muss ma den lóó lossen, edd iss schunn mee enn Park als wien Kirjuff. Sauwa unn probba. Aha, in dem nauen Dääl lóó owwen iss ään Graaf so groß wie dadd anna. Dadd finn ich fóóa richdich, im Dood simma all gleich. 

Luu móól lóó, der ald Wassabassing iss jo aach noch dóó. Dóó iss awwa kään Wassa me drinn. Frija härren ma schróó g´luud ohne denen, wie hädd dann sollden uus Wassa in die Haisa um Schwalbachaberch kummen?

Oh legg! Da ganz Schidsenberch, die glään unn die groß Hild sinn jo ganz zug´baud. Dadd sinn awwa kään richdich Haisa, dadd sinn jo alles Fabriggen. Wie kamma nur so riesich Hallen bauen, ohne dass ma iwwarall Schdembeln hin-schdelld? Dadd grachd doch alles s´sammen. Luu móól, die Mauann sinn ganz ohne Schdään g´baud. Um Dach iss kään ennzich Schdigg Holz s´g´sinn. Wie hann die nua die schwääa Eisendrääja so hoch gried? Ah, luu móól lóó hinnen, an dem riesijen Galjen wiaren die hochg´zóó. Luu móól, wadd michd dann die Maschinn lóó? Medd sóóm großen Arem, an dem wóón groß Hand medd Fingan aus Eisen sinn, robbd die de Borren uff unn mich denn diefen Graawen. Dadd gedd jo wie im Null Komma Nix. Do härren frija eddlich Leid s´schaffen g´hadd. Haud sidsd ään ennzija Mann in der Maschinn unn michd alles allään. Dadd gedd wied Kadsenmachen. Die brauchen jo kaum noch Leid fóa s´schaffen. Awwa wo grien dann dann die Leid ihr Geld häja fóóa s´leewen. So kann dann dadd nidd weide gehen. Kumm Hannes, den lóón mussen ma aus d´Fiis. 

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz unn da Hanne kummen

z`rigg ausem Himmel (24)

(Heinz Bernard)

Lúú móól nóó owwen an d´ Degg. Ään ennzich Bild hann s´ noch ferdich braad. Friija wóóa die ganz Degg vann vóóa bis hinnen ganz ausg´móóld. Iwwam Aldaa hadd da Aabrahaam seinen Buu, d´ Isaak g:ópfad, unn in dem großen Bogen iwwa da Apsis hadd in goldija Schrifd g´schdann: „Der Herr ist in seinem heiligen Tempal, es schweige vor ihm die ganze Erde.“ Den Schbruch hann mia missden auswenzich lehren unn ma hann g´wuschd, dass ma in da Kirch sein Maul hallen muss, nidd wie haud, wo d´Männa hinnen in da Kirch sich d´Nauichädden vann da ganz Wuch vazeelen, als wenn s´draußen uff da Schdróóß gääwen schdeen.

Im Haubdschiff an da Degg wóóaren vier riesija G´määlde; Die Verklärung Christi – Die Gesetzgebung auf dem Berge Sinai – Elias fährt im feurigen Wagen in den Himmel auf – David mit der Harfe. Jedesmóól wenn eich dóóhin g´luud hann, hann eich mich g´fróód, wieso da Elias sich nidd d´Hinna vabrannd hadd.

Unn hinnen in da Kirch uff da Fraauleidsseit hódd doch imma enn scheena Marienaldar medd da schmerzhafd Muddagorres g´schdann. Uff da Männaseid wóóa enn Aldaadisch medd da Eelberchgrubb. 1920, nóóm eschden Weldgriech, eich kammich noch gudd ainnan, iss dohin enn Griejaehrenmaal, 4,50 m hoch unn 4 m brääd hinkumm. Uff 4 großa, goldija Tafeln, fóóa jeed Griechsjòòa ään, hann die Namen vann 82 G´fallenen und 10 Vamissden g´schdann. Dadd ennzischd wadd vann da Eelberchgrubb noch iwwrich g´blief is, dadd iss da Heiland, dea wóó ausem Graaf aufaschdanden is. Sunschd iss neischd me dóó, alles va-schwunn, dóódafóóa enn hundsg´weenlich Buch medd d´Namen vann den G´fallenen unn Vamissden aus den zween Weldgriejen in ääna Glaaswidriin. Wenischdens dadd, sunnschd gääf ma s´jo ganz vagessen. Mia horren im Himmel jo alles vafolchd, wie s´d´Kirch g´blinnad hann. Mia hann uus nua g´wunnad, wie die Leid dadd alles medg´mach hann, dadd wóóa uus unb´greiflich.

Heinz Bernard

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 2097 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß