Hlzweiler.LandkreisSaarlouis.dl.png
   
6.png
   
Hlzweiler.GemeindeSchwalbach.dl.png
   

Bergmannsbauern

Bild: Josef Ney, Künstler aus Fraulautern

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Aus dem Leben eines Bergmannsbauern um 1870

1. Hellzwella um 1830 

(Heinz Bernard)

Durjen gligglichen Ummschdannd iss mi:a voorich Jo:a enn orginaal Tagebuuch vann 1867 bis 1897 inn de Henn g´fall. Edd iss inn booglija Schrifd, die wo ma kaum leesen kann, uff unnlini:ademm Pabi:a g´schrief . De Nodizzen schdeen greiz unn gwää:a durjenanna, graad wo noch Blädds wo:a, hadd ma se hing´gritzeld. Wie da gleich heeren wäären, iss edd enn richdich Fundgruuf fo:a Heimadforschung. Dadd Tagebuuch g´he:ad haud meinem Freind Heinrich Lessel, enn Hellzwellra Buu, de:a woo in Griesborn waand. Emm Heini muß ich noch dang:ge scheen saan, dassa mi:a dadd Hefd g´wies hadd.

Edd iss aang´leed wo:ad 1867 vann seinem Uu:agroßpabben Johann Lessel, enn Berchmann unn Bau:a vann Helzwella. Die Lessels sinn enn alld Helzwellarra Famill. Dem Johann sein Uu:agroßpabben, da Grischdian aus Keuchingen bei Me:azich. hadd 1765 enn Hellzwellarra Mäddchin, Hauschdadds Greedchin g´heiradd. Eja woo:a da e:aschd Lessel in Helzwellea unn vann B`ruuf „Küffa“. A hodd vo:ad Laudarra Glooschda Weinfässa g´mach. Ääna vann seinen Buuwen, da Niggel, hadd sich dann soo umm 1800 rimm enn Haus g´baud zwischen seinem Schwo:a, Hauschdadds Bernard unn emm Blassen Pidd, owwen ann da Griis, woo haud de Medsgerei Joschd schdedd. Edd hodd doomools, 1830 wie da Uu:akadaschda aang`leed woo:ad iss, de Numma 43 griid. Zu de:a Zeid wo:a Helzwella enn richdich Schdrooßendorf. Ään ennzich lang:g g´bo:enen „Schrooß durjedd Dorf“, soo hadd se g´hääschd, harredd ginn. De Aanzeichen vann de Newenschdrooßen, vann da Griiß unn da Hild,  kunnd ma schunn akennen. Rechds unn ling:gs vann da Schdrooß hadd imma enn Grubb vann drei, via Haisa g´schdann. Zwischen deen Grubben wo:a dann enn Gässelchin, soo wie bei Quintens Haus, bei Maaringasch inn da Griiß, orra edd hann Gää:aden orra Schdigga dazwischen g´lee. Edd wooren jo määschdens Bauannhaisa. Vo:amm Haus wo:a de Mischdenkaul, die woo bis aan de Schdrooß gang iß, de Wään, dee Ee unn da Bluch hann daneewen g´schdann, unn enn grooßa Nuß- orra Käschdenbaam hodd imm Summa fo:a Schääd g´sorchd. Runndsrimm deen diggen Schdamm wo:a enn Bang:g, woo de Leid sich druff ausg´ruud hann. De Haisa wooren faschd all gleich, Wohnhaus, Scheija unn Schdall, alles inna ääm Dach, wie madd haud noch ann Daniels Haus neewen emm Farrhaus g´sidd.  Hinna de Gää:aden vann deen Haisann wo:a en Fußpäädchin. Dadd ään iß vann da Bäärengaß kum bis ann Weldes Berch unn iß weidagang de Peesesberch ruff, hinna da Dummb dahä:a, richdaus weida bis ann de Roodenagga. Dadd anna Päädchin iß gang vamm alden Kirjuff  aan hinna de Gää:aden dahää:a, zwischen Maringasch und Reichads Haus unn uff da anna Seid weide durch de Hoof biß inn de Burrgaß.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

2. Hellzwella um 1870

(Heinz Bernard)

Fòòa nòpmmòòl z`riggs`kummen uff die Numma 43 vann Lessels Haus. Dadd woo:a kään Hausnumma wie haud. Bei 498 Innwoonann, 90 Haushaldungen unn nuu:a ääna Schdrooß wooren die nidd noodwennich, ääna hadd den annan kannd. Die Nummann wooren nu:a foo:a de Behee:aden. Se hann imm innaschden Dorf  ann da Bäärengaß medd 1 aang´fong:g unn sinn uff da ling:gs Seid durchg´laaf  bis 31 ann da eemaalich Dummb, sinn dann uff da anna Seid vann da Waldschdrooß aan medd 32 weidag´laaf bis inn de Mill medd 81. Dadd wòòren d` grenzen vamm Dorf.

De Schdrooßen wooren schunn enn bis:chin b´feschdichd medd Kiß unn digg Waggen, die woo se aus da ald Reemaschdrooß inn da „Schdrooß“ ausg´graafd horren. Drei Burren wooren imm Dorf: fo:a edd ewwaschd Dorf owwen ann da Griiß, vo:amm Häärenhaus fo:a edd Middelschdorf unn fo:a edd innaschd Dorf  umm ehemaalijen Hindenburchblädds.

De Schdrooßen wooren schunn enn bis:chin b´feschdichd medd Kiß unn digg Waggen, die woo se aus da ald Reemaschdrooß inn da „Schdrooß“ ausg´graafd horren. Drei Burren wooren imm Dorf: fo:a edd ewwaschd Dorf owwen ann da Griiß, vo:amm Häärenhaus fo:a edd Middelschdorf unn fo:a edd innaschd Dorf  umm ehemaalijen Hindenburchblädds.

Wie da Lessel Johann medd seinem Tagebuuch 1867 aang´fong:g hadd, wääredd schunn eja noodwennich g´ween, Hausnummann se vadäälen; edd hann joo schließlich 925 Leid in Hellzwella in 150 Haushaldungen g´waand. Die Nummann sinn awwa e:aschd 1882 inng´fii:ad woo:ad.

Dadd Blädds vann Lessels Haus wo:a jo nidd graad ideaal vo:an Bauannhaus. Voo:amm Haus graad Blädds g´nuch fo:a de Mischdenkaul unn hinnamm Haus enn glääna Gaaden.

Da Johann hodd kään leichden Schdannd. Schunn als junga Buu haara mißden fo:a de Famill sorjen. A wo:a noch kään 17 Jo:a ald, doo iss sein Pabben g´schdorf  unn 10 Jo:a schbääda sein Mammen, Freidachs Maarie. 6 hungrija Maila wooren se schdobben: edd Käddchin wo:a beim Dood vann i:arem Pabben graad 16, edd Ennchin 13, da Niggel 9, edd Mariachin 6 unn da Heinrich 2 Jo:a ald. Dazuu wo:a inn deen ledschden Joo:aren sein Mammen imma grang:g. Die woo:a iwwrijens enn Dochda vann Freidachs Johann, de:a woo memm Napoleon noo Russland g´zoo iss unn 1812 vo:a Moskau vamißd wo:ad iss. 

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

3. Da Hänns:chin als Jungberchmann

(Heinz Bernard)

 Da Lessels Johann iss 1846 bei de Leera Reimschbach in die nau School gang, die woo 1840 gejeniwwa vann da nau Kirch gebaud wo:ad iss. Edd wo:a de easchd feschd School in Hellzwella. Inn da Paterr hodd da Leera g´waand unn owwen driwwa wo:a ään Schoolsaal fo:a  120 Kinna. Wieja dann aus da School kumm iss, doo harren sein Pabben, de:a woo jo aach Berchmann wo:a, gleich medd uff de Gruuf g´holl. Doo wo:a da Hansi s´e:aschd mool zwaa:i Jooa Jungarbeida iwwa Daach. Die hann mißden alles machen, Boodengäng, edd Middachessen fo:a de Schdeijann  hemm hollen geen, uffraumen  unn warred noch soo ginn hadd. Wie:a 16 ald wo:ad iss, doo issa dann inna Daach kumm als Schlebba zwooda Glass. Normaalaweis härra die Ää:awedd  mißden drei Jo:a machen, awwa weil sein Pabben 1857 vaschdorf iss, hann semm ään Jo:a g´scheng:gd. A iss Schlebba e:aschda Glass wo:ad, normaalaweis aach fo:a drei Jo:a, awwa weila soo fleißich unn zuuvalässich wo:a, issa schunn noo zwaa:i Jo:a Lee:ahau:a woad. Dadd iss alles oone Briifung gang. Die Schlebbazeid, dadd wo:a enn schwääja Zeid. Se hann mißden Koolen schibben, dann de vollen Hund rausdriggen, ganz friija wo:a dadd enn Holzkaschden medd Kuufen, medd deem wo se de Kollen orra de Berjen rausg´schlääfd hann – doohääja kimmd dann ach da Ausdrugg „Schlebba“ – schbäädanaus hann se dann ach soo de Ferrawaan g´nannd. Wie degg issa ausem Geschdänng g´schbrung. Da Deiwel soll edd hollen. Vann Hand hann se nommool mißden mee wie zeen Zendna hochmurrgsen. Vo:a de Pääl, edd Peilaholz, de Schbrääzen usw. se dranspordi:aren, horren se de „Eedeggs“, enn Dransportwäänchin medd da Laadefläch unn seidlichen Uffschdännan. Da „Daggel“ wo:a aach soon Wäänchin, awwa oone Uffschdänna. Godd sei Dang:g hann se die schwääja Wään  nimme mißden driggen, dadd hadd da Moorids, dadd aarem Gruwenpää:ad, g´mach. Enn paa Wään hinnananna harra uff äämool g´zoo.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

4. Die aarem Gruwenpääa

(Heinz Bernard)

 Da Hänns:chin, soo hann se jeds de Johann g´nannd, kann sich noch gudd draan a:innann, wiem sein Pabben vazeeld hodd, wie 1842 die e:aschd Pää:a in Griesborn unna Daach kumm sinn. Die aarem Di:aren, blind sinn se de ganz Schichd hinn unn hää:a g´tabbd, bei ääna Faad die voll Wään, bei da Riggfaad die lää:a Wään hinna sich. Die aarem Pää:a horren  uff da Schdi:a  enn Leddaschuds, daß se sich nidd de Hiirenkaschden innrennen sollen. Doomedd hann se awwa ach de Werradi:aren uffg´schdooß. Soo lääd ääm die Di:aren g´doon hann, se wooren doch froo, daß se se horren. Dadd bis:chin Lichd vann da uffenen Eel:lamb vamm Pää:adsgnechd kunndenn de Wech nidd weisen, unn noo kurza Zeid wo:aren se sowiesoo  richdich blind. Obwoll schunn seid 1828 die Vo:afaara unn die Sichaheddsmänna medd Sichaheddslamben, medd deenen wo se edd Werra g´briifd hann, inng´faa sinn, hann se e:aschd 1880 die uffenen Eel:lamben, edd Lichd, orra de „Frosch“ wi:ed aach g´nannd wo:ad iß, abg´leesd. Ganz friija horren se vo:a Ord imma enn „Gaasvuchel“ – enn Kanarienvuchel – bei sich, fo:a edd Werra se briifen. Wenn deja uffg´heejadd hadd se peifen, dann wo:aredd de hegschd Zeid, dann wo:a endwedda se weenich Sauaschdoff doo, orra Methangas inn da Lufd. I:aren „Frosch“ horren de Berchleid imma medd hemm g´holl unn medd Riiweneel g´filld.  De Sichaheddslammben wooren aach medd Eel g´filld, die Benzinlamben sinn jo e:aschd vill schbääda kumm.  De Lichda, edd gans Eel dazuu unn edd gans „G´zää“, dadd woo da Berchmann g´brauchd hadd, enn „Pannenschibb“, enn  äänseidich Schbidshagg orra „Piggel“, memm „Haus“, dadd kunnda ach als Hamma b´nudsen,  enn Boogensee unn enn Beil harra sich missden sellwa kääfen.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

5. Im G´dingloon

(Heinz Bernard)

G´nau:u soo froo wie ma iwwa de Hilf vann den aarmen Pää:a wo:a, g´nau:u so froo  wooren ma ach, daß ma schunn als Schlebba medd inn de G`dingeloon gang sinn. Zu:a Zeid vann seinem Pabben hann die mißden imm Schichdloon schaffen, de:a iß vann da Direggdsjoon feschdg´leed wo:ad.  Da G´dingeloon iss ausg´handeld, „ausgedung“ wo:ad, de:a iss braggdisch vaschda:id woad. Jee noo deem wie de Vahälldnissa wo:aren, obb edd enn hoo:a orran niddrija Schdollen wo:a, obbed vo:a Ord naß orra heiß wo:a, had da Kamm-raadschafdsällschda, da Padiimann orra da Driddelfiira de Loon ausg´handeld.  Allen drei Määnd iss vadingd wo:ad. Moins noom Valeesen, de Aanwesenhedd vann de Berchleid iß feschdg´schdelld wo:ad, issed imm Saal gans ru:ich woad. De Padiileid durfden drei bis vi:a Mann aussuchen, doo hannse nadi:alich g´luud, dasse i:a Kumbels bei sich hodden, die reschdlichen vi:a Mann hadd de Vawalldung g´schdelld. Die woo nidd g´wääld wo:ad sinn, die woo iwwrich bliif sinn, hann mißden fo:a drei Määnd doohin geen woo de Ää:awedd amm schlimmschden wo:a, die hodd nadi:alich kääna g´schda:id. Dann issedd nommool ru:ich wo:ad imm Valeesesaal, de Vadingung iss lossgang. Da Owwaschdei:a hadd ään Ää:awedd uffg´ruuf: Waalschiida Fleez, Bremsberch zwoo, Oschd, daa Waan vo:a zwellf Groschen. Die Wään horren zehn Zendna. Unn jedds hann die Partiileid vann zwellf Groschen aan runnag´bood. Imm Schnidd iss dann soon Waan fo:a fünf bis seggs Groschen furdgang. Ee dass se dann inng´faa sinn, hann de Berchleid i:a Kabb orra i:aren Filzhuud – enn Helm harred jo noch nidd ginn - vamm Kobb g´holl unn hann g´beed. Dannoo ißedd dann runna inn de „Hell“, we:a wääs fo:a wie lang. „Hoffentlich kumm ich nommool hääl raus“ hadd jeeda g´dengd. Ääna vann deen Schlebbann orra da Lee:ahau:ua, graad de:a woo schreiwen kunnd hodd, hadd uff de Wään vann da Paddii medd Greid edd Za:ichen vann da Paddii unn de laufend Numma g´schriif. Da Uffkerba, so hodd ma deenen g´nannd, de:a woo all voll Wään fo:a jeed Kammraadschafd uffg´schriif hadd, dadd hadd mißden ääna sinn, uff deenen sich da Schdeija hadd kinnden hunnadbrozendich valossen. Amm Enn vann da Schichd iss dann edd Ergebnis uff enn grooß Tafel imm Valeesesaal g´schriif wo:ad. Doodanoo iss dann da Loon b´rechd wo:ad.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

6. Berchmannslos – g`fährlich Los

(Heinz Bernard)

Zwa:i mool imm Moond harredd Geld ginn, inn da e:aschd Hälfd, soo amm 4. orra 5.  enn Abschlaach bis zu:a Hälfd vamm  G´samdloon, inn da zwedd Moonadshälfd, amm 20. bis 23.  de Rechnung, de Haubdleenung. Dadd Geld iss nidd ennzeln ausbezaald wo:ad. Da Abdeilungsschdeija hadd de ausg´handelden Loon vo:a de Paddii ausg´rechd unn emm Paddiimann ausg´hennichd. Jeeda vann da Kammraadschafd hadd sein Dääl griid: da Hau:ua 10, da Lee:ahau:ua 8, da 1. Schlebba 7 unn da 2. Schlebba 6 Dääla. Uff Sichahädd iss kään Wä:ad g´leed wo:ad. Edd hadd kään Helm ginn, kään Gniischoona orra Sichahedds:schuu, dadd ennzich wadd g´zeeld hoodd: de Koolen mussen raus, edd G´ding muß afilld wi:aren. Enn Schichd hodd doorafo:a määschdens zehn bis zwelf Schdunnen g´dau:add. Moins umm seggs Uu:a simma inng´faa, unn g´määnahand e:aschd umm halwa finf, finf Uu:a iss Schichd g´mach wo:ad. Wann dadd g´nau:a wo:a, hadd da Paddiimann b´schdimmd. Da Schdollenausgang wo:a meddem Eisengidda abg´schberrd, kääna kunnd friija raus. Schbäädanaus, wie de Arbeidszeid g´reejeld wo:a, harredd aach Iwwaschdunnen ginn, awwa de „Gnubben“ sinn endwerra b´zaald wo:ad orra ma hadd „g´grimmbadd“, zrigg:g`feijadd. Doomools hodd da Berchmann noch ann Gääschda unn Dämoonen g´glaafd. Die Gääschda hann se „Buuwen“ g´nannd, unn wenned G´röll runna kumm iß, dann hann se g´saad: „De Buuwen werfen“, unn dann hann se de häälich Barbara aang´ruuf, daß se iinen beischdeen soll. Inna Daach durfd ach kääna peifen, sunschd hadd ma de Berchgääschd nidd g´he:ad, wenn de:a g´piff hadd, fo:a de Kummbells se warnen, wenn edd g´fää:alich wi:ad. Unn dadd wo:a degg g´nuch da Fall, dassen „Sarchdeggel“ niddagang iß, orra daß edd imm „Alden Mann“ g´rummbeld hadd. Dach däächlich sinn Berchleid va:unngliggd, wenn ach nidd imma teedlich, goddseidang:g. Awwa da 24. Novemba 1867 wo:a fo:a de Gruuf Groonbrinz Friedrich Wilhelm in Schwalbach enn schlimma Daach. Enn Brand wo:a inna Daach ausg´broch, unn 8 Kumbells vann da Reddungsmannschafd  aus Schwalbach, da Hanne hadd se gudd kannd, sinn bei da Bekämmpfung vann deem Brand durch Gruuwengaas tödlich va:ungliggd. Bei soom äänlichen Ungligg hadd mein Großpabben 1908 sein Au:uenlichd valo:a. Ma hadd nidd fo:a neischd g´saad: „Da Berchmann hadd imma sein Doodenhemd aan.“ Unn soo wo:a ach emm Berchmann sein Innschdellung. Wenn a moiens aus emm Haus rausgang iß fo:a uff de Schichd se geen, imm Sagg enn Schmääja, manchmool nu:a enn druggen Schdigg Brood, dadd woo ma zwischen da Ääwed dann g´kau:d hadd, weil fo:a edd „Brigge“, de Kaffeepaus ääfach  kään Zeid wo:a, amm Girrdell edd Kaffeeblech, woo degg genuch nu:a Wassa drinn wo:a,  harra innd Weiwassakessekchin g´faa, hadd sich edd Greiz uff de Schdi:a g´mach unn hadd dann iwwa Weech de Roosengranz ann de Fingann g´beed, bissa de e:aschden Kummbell g´droff hadd, medd deem wo:a dann inned G´schbrääch kumm iß. Umm Berchmannpaad sinna dann imma mee s´sammen kumm, unn inn Gribbcha sinn se iwwa de Hoomaag uff de Gruuf.

Heinz Bernard

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 2304 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß