Hlzweiler.IndependentWWW.dl.png
   
1.png
   
Hlzweiler.GemeindeSchwalbach.dl.png
   

Bergmannsbauern

Bild: Josef Ney, Künstler aus Fraulautern

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

23. De Grummbann wieren ausg´ doon

(Heinz Bernard)

Wenned Ko:a all drinn wo:a, dann iß da Hawwa unn de Gä:aschd ann de Rei kumm, dannoo Annfang Sebtemba da Grummed unn Midde Sebtemba issedd dann medd de Grummbann loßgang. De Haubdää:awedd horren doodabei de Frau:uleid unn de Kinna, die woo Feriejen horren.  Moins in Allaherrgoddsfrie sinn soo zeen zwelff Leid medd i:aren Kerf voll Sägg zwischen sich unn de Grummbannhagg umm Buggel raus uwedd Feld. Edd iß imma vann unnen noo owwen ausdoon wo:ad, weil dadd nidd soo inn de Buggel gang iß. De Grummbann sinn uff de Schdrau g´worff wo:ad unn wenn se druggen wo:aren määschdens vann de Kinnann uffg´roff wo:ad. Se sinn gleich sordi:ad wo:ad, die gläänen unn aang´schlaan fo:ad Vii unn die diggen fo:a se vakääfen orra sellwa se essen. Dann sinn se inn de Sägg g´filld wo:ad, die woo g´zaichd wo:ad sinn, ann die Sägg medd deen gläänen iß Schißmuß g´bunn woad. Middes iß dann edd Käddchin memm Middagsessen kumm, Grummabsubb unn Gwedschenkuuchen orra Erwesensubb medd Aanduddeln noch vamm voorijen Jo:a. Dadd iß daachelang so gang, unn imm ledschden Schdigg iß dann „da Ald“ orra da „Hahn“ g´fong wo:ad, dadd wo:a da ledschd Grummbaschdogg. Dadd kimmd vann deem germanischen Word „Jahn“, wadd soo vill hääschd wie „die leddschd Rei“. Jeenoodeem we:a Friischichd hodd, de:a iß dann oowens memm Waan raus innd Grummbaschdigg. Jedds wooren aanschdadd de Läädann Dillen an de Seiden hochg´schdelld unn vo:a unn hinnen wo:a  enn Schiddsel,  daß da Wan ausg´sinn hadd wien Kaschden. Edd hodd sich dadd Jo:a loo goddseidang:g rendija, edd hodd zu:a rechden Zeid g´reend unn de Grummbann wo:aren digg unn sauwa. De Kii hooren g´walldich se zii:en fo:a deen schwäären Waan hemms´griin. Doo hadd ann deem äänen Kellaloch enn Rudsch g´schdann, iwwa die zue:aschd die diggen inn de Kella g´schudd wo:ad sinn. Dann iß die Rudsch ann dadd anna Kellaloch g´schdelld wo:ad, wo die glään Grummbann hinng´he:ad hann. Medd dem ledschden Grummba-schdogg iß ach nommool da Han g´fong:g wo:ad unn dahemm iß enn glään bißchin g´feijadd wo:ad. Die Frau:uleid woo g´holf horren, hann fo:a jeeden Daach enn Sagg Grummbann gried. Grummbann wooren vo:a die arem Leid so vill wää:ad wie baa Geld. Da Hanne iß imm Winda, jeedesmool wenna Middachschichd hodd, Dinnschdes- unn Freidesmoins frii inn de Schdadd unn had Grummbann, Ko:a unn Hawwa  vakääfd. Die rood Grummbann wo:aren faschd dobbeld soo deija wie die weißen, se horren awwa ach bessa g´schmaggd. Wenn dann edd Schdanndgeld vann 5 Silwagroschen unn edd Vazejageld abwooren, dann horra määschdens so 20 Daala vadiind. Doodavaan harra dann edd Noodwenndischd, määschdens wooren Glääda,  innkaafd. Foa de Kinna harra enn Milchbreedchin meddbraad.

Ään vann deen schwä:aschd Ää:awedden imm Winda wo:aredd Dreschen. De Scheija iß g´raumd unn sauwa g´ke:ad wo:ad unn vann da Dääß sinn so zehn zwelf Garwen runnag´worf wo:ad. Medd deenen iß dann de ganz Scheija ausg´leed wo:ad. Jee noodeem wivill Männa doowooren, iß endwedda enn Dreija, enn Vi:ara orra enn Finwa imm Taggd g´globbd wo:ad. Se hann awwa ach kinnden medd i:arem Dreschflejel gleichzeidich schleen. Dann issedd Schdroo uffg´roff, ausg´schiddeld unn nommool uff de Dääs g´schaffd wo:ad. Dadd Ko:a iß s´sammeng´kejad, medd da Schibb inn de Lufd g´worff wo:ad orra imm Siff imma hochg´worff wo:ad. Die schwäja Kerna sinn richdrunna g´fall un de Schbrie iß noo da Seid g´floo. Schbäädanaus hodd jeeda Bau:a, ach die gläänen, enn Wannmill, inn deja dadd sellwich g´mach wo:ad iß. Ma hodd „die Spreu vom Weizen getrennt.“

 Imm Winda, edd hadd jo mißden kald sinn, weil ma noch kään Tiefkiildruu hodd,  iß awwa ach ään vann deen schennschden Ää:awedden g´schaffd wo:ad, edd Wuds iß g´schlachd wo:ad. Dadd wo:a imma enn grooßa Feschd:daach. Se hann emm  Jungmann Pidd, emm Vo:aschdeja, orramm Schnuu:asch Hannes, emm Hird, dadd wo:aren die Medsgää:an vo:a Haus:schlachdungen se machen, B´schääd g´saad, dassed so weid iß. Da Pidd hadd sein Messann g´weddsd unn de Aggsd orra de Schleejel, medd deem wo mamm Schwein uff de Schdija g´schlaa hadd,  noog´luud. Dann harra sein ganz G´milldadds inn de holzenen Muul g´leed, die uff de Ziiwäänchin g´laad unn bei Lessels g´faa. Wenned Schwein dann g´schlaa, g´schdoch, rasijadd unn ausg´holl wo:a, dann issedd memm Sillschääd ann da Lääda uffg´hong:g wo:ad, woo edd dann memm G´ling ään zween Daa häng:gen bliif iß. Edd G´därm iß aanschdennich g´reinichd wo:ad, weil madd vo:a de Wurschd g´brauchd hadd. Vann da Blooß hann de Kinna sich enn Fußball g´mach, orra da Ooba hadd sich enn nau:en Tuwaggsbeidel davaan g´mach. Zween Daa schbääda wo:a da Wurschd:daach. Da Pidd harredd Schwein ausenanna g´schnied in Vorra- unn Hinnasching:gen, Schbeggseiden, Kudleddenschdigga, Kobb unn Fiiß. Die Schdigga sinn g´sollbadd wo:ad, inn de Sollbabidd g´leed, nommool medd Pegelsdalz iwwaschdrau:du unn medd Wassa iwwagoß wo:ad. De Sching:gen hann vija bis finf Wuchen, unn die anna Schdigga zwoo drei Wuchen imm Sollba g´lee. Daach däächlich iß medd da Boll de Sollbabrii iwwad Fläsch g´schudd wo:ad. Faschd all Dääla vamm Schwein sinn vaschaffd wo:ad: de Dreibenfo:a de Wurschd innsefillen, edd G´ling, de Ooren, de Fiiß unn da Kobb fo:a Wurschd unn Schweinskääs, edd Fedd fo:a Schmalz unn Griiwen, edd Schmalz fo:a de Kuddledden inn Glässa orra Dibba innsemachen orra fo:a uwedd Brood. De Bluud- unn Lewwawirschdcha sinn gudd g´kochd, uff Schdangen uffg´hong:g unn dann endwedda g´druggd orra im Rauch:haus, woo de Dreibenwurschd orra Aanduddeln, wie se aach noch g´hääschd hann, schunn g´hong:g hadd, g´rauchd wo:ad. Schbääda sinn dann de Sching:gen noch dazuu kumm. Vann deja Brii, woo de Wurschd drinn g´kochd wo:ad iß, iß amm näggschden Daach Wurschdsubb g´kochd wo:ad. Doo hadd de ganz Famill, de Noobaschafd unn de Freindschafd ija Dääl davvan griid. Edd wo:a wie g´saad enn „Schladfeschd“.

 Edd Vii wo:arem Bau:a sein ganza Schdolz. A harred g´hiid wie sein Au:uabbel. Fo:a Unhääl ferns´hallen hadd imm Schdall enn Greiz memm g´seenden Pälmm g´hong:g. Eegaal we:a de Kii g´schdrich hodd, harren Greiz iwwa se g´mach. Wenn edd Vii imm Friijo:a zum e:aschden mool uff de Wääd g´driif wo:ad iß, hann se enn Schdigg Brood medd g´seendem Salz se fressen griid. Ee daß de Kuh g´kalfd hadd, hadd ma se annemm Sunndach ausg´schdrich. Dadd soll helfen, daß se dachsiwwa kalfd unn nidd naads. Noom Kalwen wi:ad die e:aschd Budda, die woo ma schdößd nidd vakääfd unn nidd selwa geß, die wi:ad ann Aremen vaschengd. Schlimm wo:aredd, wenn enn Schdigg Vii grang:g wo:ad iß. Doo wo:aredd schunn vill wä:ad, daß da Schoon Hannes, da Schmidd, Aanung hodd vamm Vii. A wo:a weid unn brääd b´kannd als Viidoggda. Uff sein Rezebbda hann de Leid g´schwoo:a. Enn Kusing vamm Lessel Hanne hodd beim g´le:ad, unn durch deenen hadd da Hanne se griid unn inn seinem Tagebuch uffg´schriif. Soo harra de Schääg g´hääld wie se g´kalfd hodd unn sich nidd g´reinichd hodd. A harren vää:adel Pund Glubasalz, edd Weiß vann 6 Aijann, enn Schobben Appelessich, enn Schuß Pulva, so vill Allaun wii enn Hiina:aij digg iß, enn halwen Hawen Molgen unn ½ Schobben Raam durjenanna g´ri:ad unn da Kuu se saufen gin. Edd hadd g´holf. Wie de Schdääja pennzich wo:a, harre se g´brauchd. A hadd de Faaden vamm g´seenden Graudwisch g´holl unn g´beed: „ Ich tu dich mit dem Faden umgreifen, daß du nicht tust zerreißen. Gott Vater, Gott Sohn Gott Heiliger Geist.“ Wie dadd nidd g´holf hodd, harra de Schmidd g´ruuf. Deja hadd enn schbids Rejachin g´holl unn harred da Schdääja inn de Panz g´driew. Dadd hadd g´piff unn g´schdung:g, wie die Gaase doo raus sinn, awwa edd hadd g´holf.

Äänes Daachs iß da Schids, da Linn Perra, medda Schell durjedd Dorf gangg unn hadd vakinnichd, daß amm Sunndach inn da Wirdschafd vamm Keßla Johann Holz vaschdaijd giffd. Doo iß da Hanne noch amm selwen Daach inn de Wald fo:a se luun, woo dadd Holz leid, dassa amm Sunndoch soll wißden, welledd dassa soll schdaijen. Wie deja amm Sunndach aang´fong:g hadd aus:s´ruufen, doo horra de Blan imm Sagg. Dadd Holz imm ewwaschden Loch hadd ma mißden zu weid schlääfen bis ann de Wech, dadd imm Kabella Wald hadd se noggschd amm Weech g´lee unn kunnd g´glaud wi:aren, dadd inn da Schbids wo:aren laude gnorrich Aichen, awwa dadd imm Schachen, dadd herrem g´fall. A hodd Gligg, zum anneembaaren Breis issed emm zug´schlaa wo:ad. Nidd so vill Gligg horra Sunndes druff noom Hochamd inn da Kirch  beim Blädsvaschdaijen. Die drei e:aschda Bläddsa inn jeeda Bang:g amm Gang, die wooren se deija. Zimmlich hinnen, midden inn da Bang:g kunnd da drei Bläddsa schdaijen.

Amm schlimschden wo:a awwa de Vaschdeijarung vamm aijenen Hausrood. Noom Dood vann seina Mammen am 2. Janua 1867 hadd mißden ausennanna g´mach wi:aren. Drei Wuchen schbääda hadda Schdrauß Peeda  medd da Schell b´kannd g´mach, daß am Sunndach de 3. Februa beim Hürda inn da Wirdschafd Vaschdaijarung iß. Amm G´richd inn Saaluis, uff da Burmeschdrei in Laudann unn beim Vo:aschdeja harred ausg´hong:g, unn imm Saaluija Jouranl wo:a zwaijmool enn Annzeich drinn. Sunndes umm ään Uu:a issed loßgang. Da Nodda von den Bosch aus Saaluis hadd de Bedingungen laud vo:ag´leesd unn dann sinn die enzelnen Sachen bei brennendem Lich ausg´bood wo:ad. Noo jeedem G´bood sinn die drei Kerzen innan Glaas kumm, unn wenn kään nau G´bood abginn wo:ad iß eeh de Kerzen aus wo:aren, iß da Gejenschdand deem Ledschbiedenden zug´schlaa wo:ad. Da Hanne kunnd de Schollden nidd b´zaalen. Amm 1. Mai 1867 issedd Haus sogaa vaschdaijd wo:ad. Edd iß furdgang fo:a 548 Daala, 7 Silwagroschen unn 6 Fennich. Da Hannes kunnd als Mieda drinn waanen bleiwen.  Soo horra wenischdens enn Dach iwwam Kobb wija 1869 g´heirad hodd. Medd seina Frau:u, emm Hein Mariei horra 12 g´sunda Kinna, die woo allengaaren inn Helzwella vaheiradd wo:aren. Vann deen 8 Buuwen sinna 6 de Großpabbenen vann irjend ääm Lessel in Helzwella.  

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

22. Da Hahn giffd g` fong:g

(Heinz Bernard)

De Hawwa- unn de Gerschdkaschden horren enn Middelgarf, siwwen Mandelgarwen unn drei Huudgarwen. Ään scheena alda Brauch vann doomools iß noch se awäänwn: Wenn de Määja ball ferdich wooren unn edd Enn se g´sinn wo:a, dann iß en Garf medd Bännann g´schmiggd unn uwemm Schdeggen feschdg´mach wo:ad. Die iß jedsd inn da Midd vann deem ledschden Schdigg uffg´schdelld wo:ad, unn die Määja durfden vann allen Seiden uff den Schdeggen loßmääjen. Deja woo dae:aschd draan wo:a, deja harren aus emm Bodden g´zoo unn hadd g´ruuf: „Eich hann de Haan g´fong:g.“ All woo umm Schdigg wooren hann g´sung unn g´danzd unn wooren froo. Jee noo Widdrung hann dann die Ko:akaschden enn pa Daa umm Schdobbelfeld g´schdann fo:a aus:s´druggen. Dann sinn se inng´faa wo:ad. Dissmool hadd da Hanne de Läädawaan merem großen Duuch b´schbannd, daß ma nidd soo vill Kää:aren valli:ad. Da Niggel hadd g´gawweld, da Hanne de Waan g´laad. Dae:aschd da Kaschden zwischen deen Läädann unn dann die anna Garwen, imma medd de Ää:aren inn de Waan rinn. Edd Maria unn edd Anna sinn hinnennoo gang unn hann die Ää:aren, die woo lein bliif sinn uffg´rechd, haubdsächlich an deen Schdellen woo de Kaschden g´schdann horren. Inn da Scheija dahemm iß dann da Waan direggd abg´laad wo:ad. Die e:aschd zwoo Garwen, die woo uff de Dääß g´gawweld wo:ad sinn hadd da Hanne kreizweis iwannanna g´leed unn inn jeed enn Graudwisch g´schdoch. Die ledschd Garf medd deen farwijen Bännann harra inn de Eggen g´schdelld. Dadd wo:a die Garf , die woo ann Grischdaach inn de Gaaden g´schdelld wi:ad vo:a de Vijel. Wennedd vo:a se gawweln se hoch wo:ad iß, dann sinnn de Garwen memm Rollsääl hochg´zoo wo:ad.                                             

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

21. Edd Kòòa giffd abg` mach

(Heinz Bernard)

Wenn dann da Hochsumma kumm iß, mäschdens noch vo:a da Kirff, dann wo:aredd Koo:a ann da Rei. De Sensen hann dann enn exdraan Uffsads griid de:a woo soo lang:g wo:a wie de Sens. Edd wo:aren halfrunda Bijel  aussem Droodg´flechd, aus Schduffd  orra medd holzenen Zenn. De:a hadd davo:a g´sorchd, daß die abg´määden Halmen wie ausg´richd geend dadd noch schdehende Roggenfeld g´driggd wo:ad sinn. Wennedd mejlich wo:a, iß imma memm Wind g´määd wo:ad, daß da Schdab vo:a ääm wechg´floo iß.  Da Määja hadd die e:aschd Halmen g´holl unn hadd se greizweis iwwannanna g´leed. Enn Buu orran Mäddchin iß hinnam Mää:a gang unn hadd Schdroosääla g´flochd. Die Großbauann hann dadd imm Winda dahemm g´mach, die hann jo enn paa hunnad g´brauchd. A harren Bindel Halmen g´holl, harred g´dääld unn dann direggd unnahalf  vann de Ää:aren s´sammeng´drääd. Die Sääla sinn imm beschdimmden Abschdand uff de Borren g´leed wo:ad. De Uffheewasch hadd medd da Sichel enn Aarem voll Halme g´holl,  uff  die Schdroosääla g´leed unn die dann s´sammeng´bunn. Enn Garf wo:a ferdich. Dadd Kaschdenuffschdellen wo:a enn Kunschd:schdigg fo:a sich. Iwwrall issed annaschd g´mach wo:ad. Die Äänen hann zwoo Garwen medd de Ää:aren s´ammen schrääch aanennanna  g´driggd, dann hadd ma die neggschd zwoo Garwen so g´schdelld, daß die vija Garwen inn die vija Himmlesrichdungen g´schdann hann. Inn die Liggen iß dann nommool enn Garf  kumm, unn uff die achd Garwen iß dann da Huud kumm. Ma harren Garf g´holl, hadd se rimmg´drääd, medd de Ää:aren noo unnen, hadd de Halmen  amm Sääl enn bis:chin abg´gniggd, scheen ausenanna g´mach unn dann uff die anna Garwen g´sedsd. Jedsd kunnd edd schunn mool reenen, da Kaschden iß innen drinn druggen blief.                                                             

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

20.Edd Fuuda iss in da Scheia

(Heinz Bernard)

Nòò da Frieschichd hadd da Paul dann de Rooda unn de Schdärr aang´schbannd unn iß memm Läädawaan da:ejaschd ruff inn de Schachen. De Frau:uleid hòrren dadd durr Fuuda inn Reijen s´sammeng´rechd unn wòò:aren graad dabei edd uff Haufen s´sammens´draan. Da Paul hadd da:easchd de Wissbaam, dadd wòò:a enn 5 bis 6 Meda lang:g Schdang vann ungfää:a 20 cm Durchmesser unn amm vòrrannen Enn enn Innkerbung hòdd,  unn edd Räädelsääl owwen inn da Wies abg´laad. Dann issa memm Waan ann de Fuudahaufen g´faa, woo edd Käddchin unn edd Anna medd Hau:ugawweln ihm edd Fuuda uff de Waan g´raichd hann. Eja harredd vann da Gawwel abg´holl unn harredd uff de Waan uffg´sedsd. Dòòbei harra mißden uffpassen, daß da Waan nidd schief unn nidd se brääd g´laad wòò:ad iß, sunschd issa bei da ejaschd beschd Gelejenhedd rimmg´kibbd òrra iß nidd inn de Scheija gang. Wie da Waan vollg´laad wòò:a, iß da Wissbaam ann deja Lääda, die woo fünf bis seggs Schbrossen hòdd unn vòò:a amm Waan b´feschdichd wòò:a, medd deja Kerbung inng´hong:g wòò:ad. Amm hinnarren Dääl vamm Wissbaam iß edd Räädelsääl feschdg´mach wòòa:d unn unnen ann da Roll inng´hong:g wòò:ad. Jedsd hadd da Paul medd zwaaj Räädelhellza g´drääd unn soo de Wissbaam imma feschda uffedd Fuuda runnag´zoo. Edd Ännchin hadd de Kii g´fijad unn da Paul unn edd Käddchin sinn neewenhäja gang unn hann uffg´paßd, daß da Waan nidd kibben soll. Wenn edd brenzlich wòò:ad iß inn da Kurf, dann sinn se se zwedd uff ään Seid unn hann medd i:aren Gawweln de Waan g´schdidsd. Se sinn gligglich hemmkumm unn direggd inn de Scheija rinn g´faa. Wie de Kii ausg´schbannd wòò:aren, issed Fuuda gleich uff de Hau:uschbeicha g´schaffd woòòad unn alles wadd Bään hodd, hadd g´holf inndrammbeln. Soo iß dadd faschd zwoo Wuchen gang, ääna hadd deem annan g´holf, unn dadd alles nòò da Frii- orra vòò:a da Middachschichd. Edd Fuudamachen wo:a enn schwääja Ää:awedd, awwa jeeda wo:a froo, wenn a g´nuch davaan umm Hau:uschbeicha hòdd, da Winda iß lang:g. Enn alda Bau:annschbruch sääd:

„ We:a nidd gedd memm Rechen,

wenn de Miggen unn Bremsen schdechen,

deja muß geen imm Winda memm Schdroosääl

unn froon: Hadd noch ääna Fuuda fääl?“

 Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

 

19. Zedden unn Schbrääden

(Heinz Bernard)

Jeddsd horren se g´nuch g´schwädsd, de Ää:awedd iß weidagang. Wie se de Wies dòò lein hòrren, hann se ija Sens uff de Buggel g´holl unn sinn weida uff de Schwalbachaberjch. Dòò hòdd da Paul, dea g`herd jo so gudd wie zur Famille, noch soon gläänen, schmaalen Labben lein. Deen hann se aach noch niddag´mach. Wie se ferdich wòòa:ren, wòò:aredd doch schunn schbääd amm Nòòmiddach. Dòòdafòò:a hann se dadd Graas ach nimme ausenanna g´zedd unn hanned ääfach leing´lòß. Se sinn z´rigg bei die annan unn hann deenen noch g´hòlf. Dadd Graas wòò:a schunn halwa druggen. Se hanned s´sammeng´rechd unn uff Haufen g´mach, sunschd wääred am näggschden Moin nòmmòòl naß g´ween. Amm näggschden Daach sinn da Hanne unn da Niggel – da Paul hòdd jo Friischichd - nòò Roodenagga unn inn de Schbids määen gang unn de Frau:uleid innd Ewwaschd Loch unn inn de Schachen. Medd Hau:ugawweln hann se de Haufen ausenannag´schbräädsd unn sinn dann nòmmòòl z´rigg unn hann dadd halwa druggen  Hau:u g´wannd, unn dadd enn paamòòl amm Daach. Oòwends hann sedd nòmmòòl uff Haufen g´mach unn Daachs druff iß die selwich Ää:awedd nòmmòòl loßgang. – Ausenannaschrääden, zedden, wennen, inn Reihen s´sammenrechen unn uff Haufen machen. Da Herrgodd mänded gudd merren. Ed Werra iss wie g`mòòld. S`hann breichden kään Angschd s´hann, dass ed Fuuda nidd druggen rin grien. Òòwens sinn s`wie dood ind Bedd g´fall. Am näggschden Moin sinn d`Männa uff Frieschichd g`faahr un die Fraauleid sinn nòmmòòl raus ind Fuuda. Noch äämòòl iss die ganz Brozedur losgang. Jedsd kunnd da Paul memm Waan kummen fòòa inns`fahren

 Heinz Bernardd

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

18. Da Maulwurfsfäng:ga

(Heinz Bernard)

Da Hanne unn da Paul, se wòòren j gleich ald, hann vazeeld, wie se friija jeed Friijoòò:a, wenn de Zuchvichel z`rigg kumm sinn, uff deen Mann g´waad hann, deja woo memm  diggen Ruggsagg voll Fallen unn medd soom gläänen Schbaaden zu de Bauann kumm iß unn se g´fròòd hadd, obann de Maulwirf fäng:gen soll. Die Buuwen sinn dann merrem gang unn hannem  de Wiesen g´wies woo a fäng:gen soll. Dief g´biggd harra de Wies inschbizjadd unn hadd dann iwwaräämòòl sein Schbaaden inn de Borren g´schdoch. Mija hann g´luud, kunnden awwa neischd g´sinn. Wija dann enn vija:eggich Loch ausg´hoof hòdd, hamm mija enn scheenen Gang vamm Maulwurf g´sinn. De:a Mann hadd inn de Ruggsagg g´griff, harren vaboonen Schdigg Dròòd rausg´holl, enn Maulwurfsfall, hadd se g´schbannd unn inn de Gang g´leed. Wija dadd Loch nòmmòòl medd Graas zug´schdobbd hòd, dòò saada: „Dea lòò harredd leddschmòòl g´schdooß.“ Soo iß dadd de ganzen Daach weidagang, bis sein Ruggsagg lääja wòò:a. Umm Riggweech harra dann noch de Maulwurfshaufen ausennanna g´mach. Oòwens harra medd uus se Naad geß unn kunnd dann ach inn da ald Beesenkamma schlòòfen. Amm näggschden Moin issa dann de Fallen innasuuchen gang. Faschd inn jeeda wòò:a ääna drinn, soo umm die fuffzich hòrra g´fong. Fòò:a jeeden Daach woo a bei ääm wòò:a harra enn Marg gried, unn jeed Maulwurfsfell harrem aach noch enn Groschen braad. Soo kunnda sein Famill anäären. Imm Friijòò:a 1851 hadd dann de G´mään enn Maulwurfsfäng:ga aang´schdell. Dadd wòò:a da Zichla Michel, da Viehird vann Schwalbach. De Unkoschden sinn uff de Grundschdeija immg´leed wòò:ad, sodaß jeeda nòò da Greeß vann seinen Äggan b´teilichd wo:a.

Heinz Bernard

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 2018 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß