Hlzweiler.IndependentWWW.dl.png
   
2.png
   
von-Hlzweiler.de.WorldWideWeb.dl.png
   

noch ebbes

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

23. Dreschen

(Heinz Bernard)

Edd wóóa Herbschd. Edd wóórem Deiwel voll Ääwedd vóóa alles inns´duun wadd da Gaaden unn die Ägga häaginn hann.

D´Mamma hodd all Hänn voll s´duun. S´hadd inng´kochd, gdruggd, inng´salzzd unn g´baggd. Neischd iss vallóóa gang.

Da Winda wóóa lang:g, unn edd hadd jo imma missden ebbes um Disch sinn. D´Kinna sinn schdobbeln gang, glään Grummbann reffen gang, Aaicheln fóó d´Schwein unn Bucheggan fóóa Oolich in d´Wald sammeln gang. Äbbel, Bieren unn Gwedschen, Kabbes unn Wurzeln hórren ma im Gaaden, alles is ing´mavh wóóad.

Wenn dann noch da Hanf unn da Flaggs unn de Rummeln drinn wo:aren, dann wo:a ren de Leid s´fridden. Dazwischen hadd awwa noch mißden de Windafruchd g´sääd wi:aren.

Ään vann deen schwä:aschd Ää:awedden imm Winda wo:aredd Dreschen. De Scheija iß g´raumd unn sauwa g´ke:ad wo:ad unn vann da Dääß sinn so zehn zwelf Garwen runnag´worf wo:ad. Medd deenen iß dann de ganz Scheija ausg´leed wo:ad. Jee noodeem wivill Männa doowooren, iß endwedda enn Dreija, enn Viera orra enn Finwa imm Taggd g´globbd wo:ad. Se hann awwa ach kinnden medd i:arem Dreschflejel gleichzeidich schleen. Dann issedd Schdroo uffg´roff, ausg´schiddeld unn nommool uff de Dääs g´schaffd wo:ad. Dadd Ko:a iß s´sammeng´kejad, medd da Schibb inn de Lufd g´worff wo:ad orra imm Siff imma hochg´worff wo:ad. Die schwäja Kerna sinn richdrunna g´fall un de Schbrie iß noo da Seid g´floo. Schbäädanaus hodd jeeda Bau:a, ach die gläänen, enn Wannmill, inn deja dadd sellwich g´mach wo:ad iß. Ma hodd „die Spreu vom Weizen getrennt.“

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

24.Uus Wudds wiad g`schlachd

(Heinz Bernard)

Imm Winda, edd hadd jo mißden kald sinn, weil ma noch kään Tiefkiildruu hodd,  iß awwa ach ään vann deen schennschden Ää:awedden g´schaffd wo:ad, edd Wuds iß g´schlachd wo:ad. Dadd wo:a imma enn grooßa Feschd:daach. Se hann emm  Jungmann Pidd, emm Vo:aschdeja, orramm Schnuu:asch Hannes, emm Hird, dadd wo:aren die Medsgää:an vo:a Haus:schlachdungen se machen, B´schääd g´saad, dassed so weid iß. Da Pidd hadd sein Messann g´weddsd unn de Aggsd orra de Schleejel, medd deem wo mamm Schwein uff de Schdija g´schlaa hadd,  noog´luud. Dann harra sein ganz G´milldadds inn de holzenen Muul g´leed, die uff de Ziiwäänchin g´laad unn bei Lessels g´faa. Wenned Schwein dann g´schlaa, g´schdoch, rasijadd unn ausg´holl wo:a, dann issedd memm Sillschääd ann da Lääda uffg´hong:g wo:ad, woo edd dann memm G´ling ään zween Daa häng:gen bliif iß. Edd G´därm iß aanschdennich g´reinichd wo:ad, weil madd vo:a de Wurschd g´brauchd hadd. Vann da Blooß hann de Kinna sich enn Fußball g´mach, orra da Ooba hadd sich enn nau:en Tuwaggsbeidel davaan g´mach. Zween Daa schbääda wo:a da Wurschd:daach. Da Pidd harredd Schwein ausenanna g´schnied in Vorra- unn Hinnasching:gen, Schbeggseiden, Kudleddenschdigga, Kobb unn Fiiß. Die Schdigga sinn g´sollbadd wo:ad, inn de Sollbabidd g´leed, nommool medd Pegelsdalz iwwaschdrau:du unn medd Wassa iwwagoß wo:ad. De Sching:gen hann vija bis finf Wuchen, unn die anna Schdigga zwoo drei Wuchen imm Sollba g´lee. Daach däächlich iß medd da Boll de Sollbabrii iwwad Fläsch g´schudd wo:ad. Faschd all Dääla vamm Schwein sinn vaschaffd wo:ad: de Dreibenfo:a de Wurschd innsefillen, edd G´ling, de Ooren, de Fiiß unn da Kobb fo:a Wurschd unn Schweinskääs, edd Fedd fo:a Schmalz unn Griiwen, edd Schmalz fo:a de Kuddledden inn Glässa orra Dibba innsemachen orra fo:a uwedd Brood. De Bluud- unn Lewwawirschdcha sinn gudd g´kochd, uff Schdangen uffg´hong:g unn dann endwedda g´druggd orra im Rauch:haus, woo de Dreibenwurschd orra Aanduddeln, wie se aach noch g´hääschd hann, schunn g´hong:g hadd, g´rauchd wo:ad. Schbääda sinn dann de Sching:gen noch dazuu kummVann deja Brii, woo de Wurschd drinn g´kochd wo:ad iß, iß amm näggschden Daach Wurschdsubb g´kochd wo:ad. Doo hadd de ganz Famill, de Noobaschafd unn de Freindschafd ija Dääl davvan griid. Edd wo:a wie g´saad enn „Schladfeschd“.                                      

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

25. Emm Baua sein ganza Schdolz

(Heinz Bernard)

Edd Vii wo:arem Bau:a sein ganza Schdolz. A harred g´hiid wie sein Au:uabbel. Fo:a Unhääl ferns´hallen hadd imm Schdall enn Greiz memm g´seenden Pälmm g´hong:g. Eegaal we:a de Kii g´schdrich hodd, harren Greiz iwwa se g´mach. Wenn edd Vii imm Friijo:a zum e:aschden mool uff de Wääd g´driif wo:ad iß, hann se enn Schdigg Brood medd g´seendem Salz se fressen griid. Ee daß de Kuh g´kalfd hadd, hadd ma se annemm Sunndach ausg´schdrich. Dadd soll helfen, daß se dachsiwwa kalfd unn nidd naads. Noom Kalwen wi:ad die e:aschd Budda, die woo ma schdößd nidd vakääfd unn nidd selwa geß, die wi:ad ann Aremen vaschengd. Schlimm wo:aredd, wenn enn Schdigg Vii grang:g wo:ad iß. Doo wo:aredd schunn vill wä:ad, daß da Schoon Hannes, da Schmidd, Aanung hodd vamm Vii. A wo:a weid unn brääd b´kannd als Viidoggda. Uff sein Rezebbda hann de Leid g´schwoo:a. Enn Kusing vamm Lessel Hanne hodd beim g´le:ad, unn durch deenen hadd da Hanne se griid unn inn seinem Tagebuch uffg´schriif. Soo harra de Schääg g´hääld wie se g´kalfd hodd unn sich nidd g´reinichd hodd. A harren vää:adel Pund Glubasalz, edd Weiß vann 6 Aijann, enn Schobben Appelessich, enn Schuß Pulva, so vill Allaun wii enn Hiina:aij digg iß, enn halwen Hawen Molgen unn ½ Schobben Raam durjenanna g´ri:ad unn da Kuu se saufen gin. Edd hadd g´holf. Wie de Schdääja pennzich wo:a, harre se g´brauchd. A hadd de Faaden vamm g´seenden Graudwisch g´holl unn g´beed: „ Ich tu dich mit dem Faden umgreifen, daß du nicht tust zerreißen. Gott Vater, Gott Sohn Gott Heiliger Geist.“ Wie dadd nidd g´holf hodd, harra de Schmidd g´ruuf. Deja hadd enn schbids Rejachin g´holl unn harred da Schdääja inn de Panz g´driew. Dadd hadd g´piff unn g´schdung:g, wie die Gaase doo raus sinn, awwa edd hadd g´holf.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

26. Vaschdaaid giffd ginn

(Heinz Bernard)

Äänes Daachs iß da Schids, da Linn Perra, medda Schell durjedd Dorf gangg unn hadd vakinnichd, daß amm Sunndach inn da Wirdschafd vamm Keßla Johann Holz vaschdaijd giffd ginn. Doo iß da Hanne noch amm selwen Daach inn de Wald fo:a se luun, woo dadd Holz leid, dassa amm Sunndoch soll wißden, welledd dassa soll schdaijen. Wie deja amm Sunndach aang´fong:g hadd aus:s´ruufen, doo horra de Blan imm Sagg. Dadd Holz imm ewwaschden Loch hadd ma mißden zu weid schlääfen bis ann de Wech, dadd imm Kabella Wald hadd se noggschd amm Weech g´lee unn kunnd g´glaud wi:aren, dadd inn da Schbids wo:aren laude gnorrich Aichen, awwa dadd imm Schachen, dadd herrem g´fall. A hodd Gligg, zum anneembaaren Breis issed emm zug´schlaa wo:ad. Nidd so vill Gligg horra Sunndes druff noom Hochamd inn da Kirch  beim Blädsvaschdaijen. Die drei e:aschda Bläddsa inn jeeda Bang:g amm Gang, die wooren se deija. Zimmlich hinnen, midden inn da Bang:g kunnd da drei Bläddsa schdaijen.

Amm schlimschden wo:a awwa de Vaschdeijarung vamm aijenen Hausrood. Noom Dood vann seina Mammen am 2. Janua 1867 hadd mißden ausennanna g´mach wi:aren. Drei Wuchen schbääda hadda Schdrauß Peeda  medd da Schell b´kannd g´mach, daß am Sunndach de 3. Februa beim Hürda inn da Wirdschafd Vaschdaijarung iß. Amm G´richd inn Saaluis, uff da Burmeschdrei in Laudann unn beim Vo:aschdeja harred ausg´hong:g, unn imm Saaluija Jouranl wo:a zwaijmool enn Annzeich drinn. Sunndes umm ään Uu:a issed loßgang. Da Nodda von den Bosch aus Saaluis hadd de Bedingungen laud vo:ag´leesd unn dann sinn die enzelnen Sachen bei brennendem Lich ausg´bood wo:ad. Noo jeedem G´bood sinn die drei Kerzen innan Glaas kumm, unn wenn kään nau G´bood abginn wo:ad iß eeh de Kerzen aus wo:aren, iß da Gejenschdand deem Ledschbiedenden zug´schlaa wo:ad. Da Hanne kunnd de Schollden nidd b´zaalen. Amm 1. Mai 1867 issedd Haus sogaa vaschdaijd wo:ad. Edd iß furdgang fo:a 548 Daala, 7 Silwagroschen unn 6 Fennich. Da Hannes kunnd als Mieda drinn waanen bleiwen.  Soo horra wenischdens enn Dach iwwam Kobb wija 1869 g´heirad hodd. Medd seina Frau:u, emm Hein Mariei horra 12 g´sunda Kinna, die woo allengaaren inn Helzwella vaheiradd wo:aren. Vann deen 8 Buuwen sinna 6 de Großpabbenen vann irjend ääm Lessel in Helzwella. 

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

50 Jahre Feier der Laurentius Schule Hülzweiler

(Heinz Bernard)

Liebe Kinder! Wehrte Gäste!

Fuffzich jährijes Jubiläum is g´naau so, als wemma d´5o. G´burtsdach feiert. 50 jòòa issen ganz scheen lang Zeit. Aua Mamma un aura Pabba wóóaren dóómóóls noch nidd uff da Weld. Awwa aura Oba un aua Oma sinn zu deja Zeid in die nau Schóól gang. Froon die móól, die kannen och noch vill vazeelen. 50 Joóa is die Laurentius Schóól ald.

50 Jóóa is awwa nidd dadd enzischd Jubiläum wadd ma haud feian. Vóóa g´naau 265 Jóóa sinn zum ejaschden Móól Kinna in Helzwella in en Schóól gang. Dóómóóls harred awwa noch kään son scheen Schóólhaus ginn wie diejad haud hann. Edd hadd jo ach nua 180 Leid, 20 Haisa unn villeichd 25 Kinna ginn. Die sin jeeden Daach innen anna Haus gang un hann dann in da Kich g´sitzt fóóa s´leeren. Die Kinna sinn nua im Winda in d´Schóól gang, villeichd 4 Määnd im Jóóa, wenn draußen um Feld neischd s´schaffen wóóa. Tafeln unn Griffeln harred noch nidd ginn, Pabier unn Bleischdoft wóóaren s´deija. Schreiwen hann d´Kinna nidd g´leert, nua wer edd b´zahlen kunnd. Am Enn vamm Jóóa hann s´danmn ihren Namen schreiwen kunnd. Buchschdabieren unnen bisschin Lesen hann s´g´leehrd,  unn d´ganzen Katechismus hann s´missden auswennzich leeren. Unn dóodafóóa hadd der easchd Lehra in Hellzwella g´sorchd, da Johannes Adamus Woll. Wea hääschd dann vann och Woll? Deja 1. Lehra wóóa aua Ur-ur-ur-ur- Großvadda.

Hunnad Jóóa schbääda is dann dadd easchd Schóólhaus gejeniwwa da Kirch, dóó wóó haud edd Schweschdannhaus schded, g´baud wóóad. Dóó hodd Hellzwella schunn rund 650 Innwohna, unn iwwa 1oo Kinna sinn in ääm Schóólsaal van ääm Lehra unnarichdet wóóad. Schbääda naus sinn dann noch 3 annara Schóólhaisa g´baud wóóad.

Noch vóóa hunnad Jóóa, dóó weja also aura Uroba in d´Schóól gang, Hellzwella hodd rund 2400 Innwohna unn 550 Kinna, do wóóred in da Schóól noch ganz annaschd wie haud. Im Winda hadd d´Schóól vann moins 8 bis oowens 6 g´dauad. D´Kinna mussden beizeiden kummen, ihren Ranzen auspacken, d´Tafel unn d´Biecha uff da Bank uffbauen, d´Hänn druff leen unn muksmeischen still ganz grad sitzen. In da Schoól unn umm Schoolahoff durfd nidd g´schwätzt unn schunn ga nidd g´schraid wiaren. In d´Pausen sinn imma die Mädcha zueaschd gang, unn wenn die rinngang sinn, dann easchd durften die Buuwen raus. Jeeda Lehra horren Rohrschdeggen, unn edd hodd kaum ään Daach ginn, wo die määschden nidd ihr Seng gried hann.

Unn dann vóóa fuffzich Jóóa iss aua Schóól g´baud wóóad. Vóóa wadd hadd ma die missden bauen? Hellzwella hódd dóómóóls schunn 5 200 Innwohna unn iwwa 500 Kinna. Die 4 Schóólhaisa wooren im Griech all s´sammen g´schuss wóóad. Die drei alda an da Kirch unn im Laudra Weech hódd ma nommóól nodürfdich rebriad unn die Hinna d´Gääaden, wo haud edd Mathias Kohn Haus drinn iss, iss ganz nau g´baud wóóad. Unn dóó wóóa ebbes ganz modernes drinn. Im Kella hadd ma enn „Schul- und Gemeindebad“ inng´richd. Dóó iss jeed Wuch jeed Glass merrem Lehra äämóól brausen gang. Samschdes unn Sunndes durfden dann ach die Leid ausem Dorf baden gehen.  Weil die drei alda nimme s´b´nutzen wóóaren, hadd ma dann aua Schóól g´baud, medd 8 Sääl unn da Turnhall. Jetzt hódd ma fóóa die 12 Klassen medd rund 5oo Kinna 14 Schóólsääl. Da Rektor wóa Herr Mathias Kohn, deja wie die määschden vann den Lehren vann dómóóls schunn dood is.

Unn am 28. Sebtemba 1954 wóóa dann die Einweihung vann deja nau Schóól. Dadd wóóa enn scheen Feija. Nóó da Mess sinn all die Leid unn die Kinna inna groß Bression medd den Greiza vóóa jeed Glass ännd in die nau Schóól. Doo hadd da Herr Paschdooa die änzeln Sääl medd dem nauen Greiz g´seend, vill Leid hann en Red g´hall, d´Kinna hann G´dichdcha g´saad unn Lidda g´sung. Unna am Schluss vann der ganz Feija wóóa dann dadd schenschde: Jeed Kind harren grooß Brezel gried, unn die Leid durfden die Schóól b´sichdijen. Dadd brauchen mia nidd. Mia g´sinn s´jo jeden Danach.

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Ääjawedd noch unn noch

(Heinz Bernard)

Wadd wòòa dad vòòa enn Rischding, Sammschdaachsòòwens in sòòa arem Berchmansbauanfamill. Dòò iß jeed Hand g´brauchd wòòad. Ed Käddchin, dad Ällschd, hòrred Schweinsfressen schunn g´kochd, d´ Schweinsgrummbann, Grummbascheelen un allalei Abfäll, dòòdrinna iss dann enn biß:chin Glei un Schbrie kumm, da Nigg´l und Anna wòòaren noch grauden un frisch Gras ròbben, un da Heini hòdd Schliwwan un Holz ring´holl fòòa moijns ed Feija aans´fäng´n. Wie s´ s Naad geß hòrren, jeeda kunnd sich raussuchen, wadda gewolld had, Gwellgrummbann med siißem Kaffe, med Kääs:schmääa, med Diggmilch, med siißa Milch òrra med Salz, dòò iß d´ grooß Weschbidd in d´ Kich kumm. Da Reihen nòò hann s´ sich im selwen Wassa geweschd, da Heini, da Nigg´l un da Hanne. Dòò wòòared schunn kään Wassa me, dòò wòòared enn undurchsichdich Briih. Da Hanne iß jo imma schwarz vann da Gruuf hemkumm, enn Baad harred uff da Gruuf noch nidd ginn. Middes harra sich graad nua ed G´sichd geweschd un iß dann raus uwed Feld. Da Hanne un da Nigg´l hann d´ Briih hinnad Haus g´schud un frisch Wassa g´mach fòòa d´ Mädcha. Danòò sinn s´ dann all ind Bed. Moijns kunnd da Hanne mòòl zwoo Schdunen länga schlòòfen. Um 6 Aua sinn s´ all uff, jeeda hòdd sein Ääawed. Da Hanne iß in d´ Schdall, had d´ drei  Kiih, d´ Schääg,  d´ Schdääa un d´ Rooda loßg´bunn, d´ Schdalldiija un d´ Scheiadiija uffg´mach un d´ Kiih rausg´drief. S´ hann jo nua 20 Meeda breichden s´ tabb´n fòòa am Burren s´ saufen. In dea Zeid had da Hanne d´ Schdall ausg´mischd, ed Annachin ed Schwein un d´ G´iß g´fiidad; ed had med da Sauboll ed Schweinsfresen ausem großen Dibben in enn Ääma g´schebbd, had noch ed Schusselwassa vamm Daach vòòahäja driwwag´schudd, dassed so richdich Sauf wòòa, un harred dann em Schwein un da G´iß in d´ Drooch g´schudd. Wie d´ Kiih nòmmòòl an da Ked wòòaren, had da Nigg´l  d´ Melchscheemel, den Hogga med ääm Bään, vann da Wand g´holl, harren sich immg´schnalld, d´ Ääma zwischen d´ Bään g´glemmd un  aang´fong:g d´ Kiih s´ schdreichen, ed Anna d´ G´iß  un da Grobbad, da Heini had sich um d´ Hiihna g´kimmadd, a harred Hiihnaloch uffg´mach un enn paa Käären dòòhinn geworf; ed määschd hann s´ sich mißden sellwa suchen, s´ kunden jo frei laafen. In dea Zeid harred Käddchin sich in da Kich s´ schaffen g´mach un sich um d´ Mammen g´kimmad, die wo jo feschd g´lee hòdd. Ed had s´ uffg´holl, had s´ uwwed Dibbchin g´sidsd, had s´ sauwa g´mach, med soom grooßen Schdrääl d´ Hòòa g´mach, enn frisch Haub uffg´sedsd, ed Kissen uned Blimmoo uffg´schiddeld, d´ Schdroosagg enn biss:chin gladdg´globbd  un dann nòmmòòl niddag´leed. Dann harred vann dea frisch Milch g´holl, had Brood rinn g´broch fòòa uffsewaaichen, weil s´ jo kään Zänn me hòdd un alles uff d´ Bellan g´kaa:ud had un had s´ g´fiidad. Danòò wòòa s´ s´fridden. S´ had ganz ruuich g´lee, ma had g´mònnd, s´ gääw enn bißchin lächeln. Weil s´ doodmiid wòòa,  iß s´ dann gleich ing´schlòòf. Ed Kädd had d´ Schduwwendiija zug´mach un iss in d´ Kich. Im Hääad had schunn ed Feija geduddad, un ed Wassa had im grooßen Kessel g´kochd. Ausem Schaff harred Käddchin d´ selwa g´branden Kaffeekääaren aus Gääaschd g´holl un haddse durch d´ Kaffemill an da Wand gedrääd. Dad Kaffemeel harred in enn Kann g´schudd un kochend Wassa driwwa g´gòß. Uff den grooßen Disch med da Muul unendrinna harred 6 Kaffeschusseln, ed frischg´baggden Brood, Budda, Gwedschenschmääa un Kääs:schmääa g´schdelld. Wie die annan im Schdall ferdich wòòaren, sinn s´ noch schnell an d´ Burren, hann sich geweschd un sinn dann ab in d´ Kich, woo s´ s´easchd d´ Holzglumben an da Drebb ausgedóòn hann. S´ wòòaren richdich hungrich. Ed Käddchin harred Brood g´holl, had mem Messa ed Greiz driwwa g´mach un dann eeaschd aang´schnied. Jeeda had enn aanschdännijen Hewwel gried. Da Hanne had sich ed Gnies:chin g´holl un had sich Kaffesubb g´mach. Gudd vill Milch un enn paa Leffel voll Zugga sinn rinnkumm. Da Heini hadden Schussel vann da frisch Milch un enn Buddaschmääa gried, die annan hann sich graad g´mach wadd s´ gewolld hann. Jeeda iß sadd wòòad. D´ Mädcha hann d´ Disch abgeraumd un uffgeweschd. Ed Schusselwassa iss nidd ausg´schudd wòòad, ed iß d´ ganzen Daach iwwa im Ääma g´sammeld wòòad fòòa iwwad Schweinsfressen s´ schidden. Da Schußlumben iß am Hääad uffg´hong:g wòòad fòòa s´ drugg´n. Danòò had sich jedvòòarääna ferdich g´mach fòòa in d´ Kirch s´gehn.

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 1912 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß