von-Hlzweiler.de.WorldWideWeb.dl.png
   
2.png
   
Hlzweiler.LandkreisSaarlouis.dl.png
   

Schoolazeit iss rimm

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Lehenausrufen (2)

(Heinz Bernard)

„ Dadd iss richdich! A solled hann!“ hann die Leid g´ruuf unn de Musigg harren Tusch g´schbilld. Soo issed dann weidagang. So richdija Juuwel wo:a imm Dibben, wenn enn Schboddlehen ausg´ruuf wo:ad iss. Wemma ääm äänen schbillen wolld, dann hadd zum Beischbbill enn jung Mäddchen enn alden Iwwagänga, orra enn junga Buu enn ald Schadull zugedääld griid. – Wenn jeeda sein Leen hodd, dann iss die ganz Bagaasch medd da Musigg in die näägschd Wirdschafd unn ma hadd aanschdännich gebollad. Dann issed ach määschdens zu:a e:aschd Schlääjarei kumm, wenn enn annara dadd Lehn griid hadd dadd woo e:a g´wolld hodd. Ma hadd ach schunn ann deem Oowend medd seim Mädchin g´dansd, awwa da richdich Lehnenball wo:a am Samschdach druff. In de:a Wuch vo:am Ball hann die Mädchin i:arem Lehen  enn grooß Brezel braad. Dadd wo:a dadd Zeichen, daß se innfaschdann wo:aren. Horren  Buu kään Brezel griid, dann horra g´wuschd, dadd aus der Sach neischd wo:ad iß. Oowens am Lehenball iss da Buu sein Lehn abhollen gang. De gans Famill wo:a inn da Schduff unn hadd g´waad. Ma hadd den Kerl jo kannd. Wenn die Alden fann dem Mädchin invaschdann wo:aren, dann hadd da Pabben enn Schnäbs:chin unn Viez dem Buu aangebood. Wo:a dadd nidd da Fall, dann harra g´wuschd: „Loo iss neischd drinn.“ Ann deem Oowend hann nu:a die Lehnen meddenanna gedansd. Die Leid fann deem Mädchen wo:aren nadi:alich dabei. Dadd gans Joo:a durch hadd de:a Buu missden uff sein Mädchen uffpassen. Edd hadd oone sein Alaubnis nidd dirfden medd emm annan dansen. Degg iss aus den Lehen enn Freindschafd fo:ad gans Leewen wo:ad, orra se hann sogaa g´heirad.

Schbääda hadd dadd Ausruufen ach schunn mool umm Schidsenberch schdaddfunn. Doo wo:a dann aach noch enn riisich Feia aangefong:g wo:ad unn die Pää:acha hann rundsrimm g´dansd. Weil dadd Ganze soon Aad Kubbelei wo:a unn mäschdens in Schläjareien ausgeaad is, hann de Kirch unn da Schdaad die Sach fabood. Awwa nidd iwarall hadd ma sich draan g´hall. Noch haud giffd inn manch Derfann de Lehen ausg´ruff. Dadd iss awwa nua mejlich inn glään Derfann. Bei uus iss die Sach wäärendemm unn noom e:aschden Weldgrich inngeschloof. Inn de:a Zeid hodd ma kään Fidutz foa soo Sachen. Da Theadavarein „Veritas“ hodd Anfangs de:a dreißija Joo:aren den alden Brauch nommool uffgegriff, unn da Filbsen Hänns:chin – de:a hodd doomools de Hilda Wirdschafd – hadd owwen uff da Hild, doo woo haud da Geewels Jubb sein Haus schdeen hadd, g´schdann unn de Leid hann unnen inn da Hild g´schdann, unn hadd dann de Leen ausg´ruuf. Edd ledschd Mool harra sogaa uffem  Dach fann seinem Saal g´schdann  unn hadd de Lehen ausg´ruff.  Kaum ääna kann sich noch draan a:innann. Wenn dadd Lehn nidd g´paßd hadd, dann wo:a noom Lehnball Schluß. Jeda iß seina Wee gang, d`Buuwen bei d`Soldaden.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Lehenausrufen (1)

(Heinz Bernard)

Villen Mädchjan unn ach alden Juffann iss dòòmòòls enn uralde Sidde graad rechd kumm, edd „Lehenausrufen.“  Die fi:ad in i:arem U.aschbrung bis in de Keldenzeid s`rigg. Nòò unn nòò hadd sich dadd ganze imma nòmmòòl va:ännad, awwa ennd iss imma gleich bliif: heiradsfäich Buuwen unn Mäddcha sinn s´sammenginn wo:ad, unn ma hadd se effendlich b´kannd g`mach..

Die Buuwen wo 18 Jo:a ald wòò:ad sinn, hann die ganz Sach in de Hand g´holl. Schunn enn paa Wuchen fo:a da Faasend hann die Buuwen, die wo edd Saan im Jo:agang hodden, sich s´sammeng´sidsd fo:a alles se organisi:aren. Dadd Lehnkommitee hadd s`e:aschd enn Lischd medd allen unvaheiradden Buuwen unn Jung:g´sellen aus emm Dorf  uffgeschdelld, unn dann ään vann de leddijen Mäddcha unn den alden Juffann. Unn jedsd hadd ma Pää:acha gebilld. Die Kommiteela hann jo g´na:u gewuschd, we:a medd weem ge:en will orra well schunn häämlich meddenanner geen. Horren enn paa Buwwen am selwijem Mäddchin Schbaß – viileichd weil edd soo scheen orra soo reich wo:a -  unn hann edd fo:a Lehn hann wollden, dann hann se emm Komitee Geld gebood, unn we:a amm määschden bezaald hadd, deem hann sed dann zugedääld. Die Mäddcha sinn dann rejelrechd fakääfd wo:ad. Sich sellwa hann se nadi:alich se:aschd bediind. Noo Maria Lichdmess unn fo:a da 40 tääjichen Faschdenzeid harred nu:a noch een Feschd ginn, wo ma sich soo richdich ausdoowen kunnd: de Faasend, unn doo hadd ma jo missden enn Mäddchin hann fo:a uff de Musigg. Also hadd ma am Sunndach foa da Faasend  edd Lehnenausruufen g´mach. Ach inn Hellzwella hadd ma frija den Brauch kannd. Medd Musigg iss dadd Komitee durch edd Dorf g´zoo unn noo unn noo iss da Zuch imm greeßa wo:ad, bis faschd edd ganz Dorf s´sammen wo:a. Amm innaschden Burren wo:a da greeschd Bläds woo se all hin gang sinn, doo hann se hald g´mach.. Wie die Buwwen medd de Lischden uwen Läädawaan gegrawweld sinn fo:a ausseruufen, doo wo:a alles muggsmeis:chin schdill. Ma wo:a jo g´schbannd uff de Pää:acha. Dann issedd loßgang. De:a e:aschd Ausrufa hadd ganz hard durch enn blechenen Drichda geruuf: „Eich ginn! Eich ginn!“ Die Leid unnen hann g´schra:id: „Giff weem de wilschd!“ – Dann sinn de Pää:acha zugedääld wo:ad: „ Eich ginnem Gloosen Pidd Scheijoogen Marie dies Jo:a zu:a Lee, edd näggschd Jo:a zu:a häälich Eeh.“

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Matz gedd freien

(Heinz Bernard)

Wo:a nòòm Lehenball alles richdich unn s`hann s`sammeng`passd, dann hadd e:a zu seinem Mäddchin g´saad: „Eich hann dich gää:a!“ Wenn edd dann g´saad hadd: „Eich deich aach!“ dann sinn se „meddennanna gang“. Wenn no:a g´wissen Zeid die Zwai feschdg´schdelld hann, daß se s´sammen passen, dann e:aschd iss de:a Buu „ind Haus gang.“ Bei seinem e:aschden B´suuch hadda g´frood, obbedd den Alldan rechd iss. Vann jedsd aan hann die Zwa:i s´sammen g´he:ad, wo:aren awwa noch nidd valoobd, dadd hääschd, e:a hadd noch nidd sein Vaschbrechen ginn. Doofo:a wo:aredd noch se frii. E:a hadd jo noch mißden beid Milidä:a. Vo:ahää:a hadd kaum Ääna g´heiradd. Die Drennung wo:a braggdisch enn Broobezeid.

Wo:a dann de Diinschdzeid rimm unn se horren i:aren Endlassungsschein im Sagg, dann hann se g´nau:u soo g´feijadd. Medd scheen g´schmiggda Feldflasch, de Reservekabb umm Kobb unn de Schbadzi:aschdeggen inn da Hand sinn de Reservisten hemm kumm unn hann g´sung: „ Reserve hadd Ruu.“ Dadd e:aschd wo:a dann dahemm g´frood hadd wo:a: „Wadd sääd edd Lisa?“ orra Biwi, orra wi edd gehääschd hadd. Wenn dann die Alden g´saad hann: „Ma hann neischd Schlechdes vaanemm g´he:ad. Edd hadd sich g´schiggd. Ma horren enn Au:u uwedd“, dann issadd b´suchen gang. No:a ganz kurz Zeid issa dann ind Haus vann seim Mädchin fo:a vann seinen Leiden edd „ledschd Wort se hollen.“ Wo:aren die meddem invaschdann, dann iss da Dach vann da Beschau feschdgesedsd wo:ad. Die beiderseidijen Eldann hann sich gejenseidich besuchd unn alles inn Au:enschein g´holl. Wenn die zukinfdijen Schwijaelldann kumm sinn voa alles se muschdann, dann iss nadi:alich alles uffgefaa wo:ad wadd imm Haus wo:a. Ma wolld sich unn sein Kind jo nidd blami:aren. Haus unn Hoof, Vieh unn Schdall, Ägga unn Wiesen sinn g´wies wo:ad unn dabei b´sonnaschd Wä:ad g´leed wo:ad uff die Aus:schdeia vann i:arem Kind. Wo:aren die Besucha sefridden, dann iss g´feiadd wo:ad. Dannoo iss da Valoobungsdach feschdgesedsd wo:ad. Da Freija iss an deem Dach medd seinen Leiden in dadd Haus vann seinen zukinfdijen Schwijaeldann, woo se schunn awwaad wo:ad sinn. De Elldann hann i:a Innvaschdändnis nommool widdahoold, unn da Buu iss bei sein Mäddchin gang, haddemm de Hand ginn unn g´saad: „Eich will dich heiradden!“ Dadd Mäddchin saad: „Eich deich aach!“ Bei dem Handschlach harra dem Mäddchin enn Gliggsdaala inn de Hand g´driggd, unn edd wo:a häälich Sidde, deen Daaler als Noodgroschen uffseschbaaren. Aa harren awwa aach gleichzeidich als Simbool fo:a sein Midgiffd iwwaginn. Die Anweesenden wo:aren Zeijen  vann de:a Iwwagaab vann da Middgiffd unn vamm Ehevaschbrechen. Allen zwoo Sachen wo:aren rechdsgildich unn bindend. Gans, gans wichdich Grinn wo:aren noodwendich, fo:a dadd Ehevaschbrechen nommool uffseleesen. Haud kennt ma noch den Ausdrugg „Granzgeld“. De:a schdammd aus de:a Zeid.

Kurz Zeid schbääda sinn die Valoobden dann uffed Burjamääschda:amd gang fo:a de Aanschlaach se hollen, unn amm Sunndach druff sinn se ach schunn inn da Kirch ausg´ruuf wo:ad, unn dadd ann drei Sunndachen hinnananna. G´nau:u soolangg harred Uffg´bood imm Kaschden orra am „Schwarzen Breed“ gehong:g.  Edd hadd ach mool enn Zeid ginn, do hadd da Paschdo:a effendlich vann da Kanzel runna g´saad, daßedd Luwiss nidd heiradden gedd, sonnan heiradden muß. Dadd wo:a jo greilich.

De Braudleid hann dann medd i:aren Leiden enn Lischd uffg´schdelld, we:a alles uff de Hochzeid g´laad wi:arenn muß. Dann sinn die Zwaai zu jeedemm Ennzelnen innd Haus gang unn hannen g´laad. We:a nidd perseenlich inng´laad wo:ad iß, de:a wo:a b´leidichd unn iß nidd uff de Hochzeid kumm.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

D` Schoolazeit iss rimm!

(Heinz Bernard)

De Kinna sinn greeßa wo:ad, se sinn inn de School gang, sinn zum Naadmool gang unn sinn aus da School kumm. De Buuwen hann sich enn Schdell g´suchd voa ebbes se lee:aren, orra vo:a gleich se schaffen, orra se sinn dahemm bliew, weiledd doo Ä.awedd g´nuch ginn hadd. Die Mädcha hann mißden ganz Fri:a i:a Dienschdjoo:a imm Glooschda hinna sich bringen, sinn dann als Maad bei irrjendemm Bau:a innabraad wo:ad, orra s`sinn dahemm bliew unn hann imm Haus unn imm Schdall mißden helfen. Schbääda naus sinn se dann noo Laudann inn de Dibbchesfabrigg orra bei de Megguin schaffen gang orra sinn bein Herrschafd als Diinschdmäddchin kumm. Die horren neischd vann i:aren jungen Jo.aren g´hadd. De Buuwen sinn durchedd Dorf geschdroomad, sinn inn de Ma:ischduwwen gang fo:a Mädcha kenn se leeren unn sinn ach schunn mool äänen dring:gen gang. De Mädcha hann misden dahemm bleiwen. Wie hann se doo sollden  de richdijen Mann finnen fo:a se heiradden. Wenned 18 Jo:a ald wo:a, dann hann sein Leid geluud, ob se de Richdijen finnen. Ob dadd dem Mäddchin g´paßd hadd orra nidd, ob edd den Kerl leiden kunnd orra nidd, dadd wo:a da Mammen gans egaal. Enn Mäddchin aus da aarem Famill hodd iwwahaubd kään Schangsen. Wenned dann gaanidd geglabbd hodd, dann hann sich de Mäddcha sesammengedoon unn sinn Biddfaaden gang noo Berus bei de häälich Oranna. Dann hann se imm Weggselgebeed de ganzen Weech gebeed: „ Sanggd Oranna, giww uus enn Mann, kään Siffa, kään Schmissa, kään Rooden will ich hann.“ Die zwedd Grubb hadd dann abg´holl: „ Sanggd Oranna giff uus enn gudden Mann, daß ma lang draan hann.“ Sidde wo:aredd, daß ma inn da Kabell dann ach enn Obfa braad hadd. Ma harren Geldschdigg in de Obfakorw geleed. Hadd dadd alles nidd geholf, dann iss ma ach noch noo Wallafangen uff de Limberch gepiljadd unn hadd doo de 14 Schdazionen gebeed. Noo jeedem Gebeed hann die Mädcha enn Kreiz aus Helzcha inna de Schdazion geleed. Wenn soon Zuch medd Mäddcha aus emm Dorf raus iss, dann hann de Läschdarra gesaad: „ Se geen beeden bei häälijen Kumm – Hollmich.“ Edd wo:a nidd selden, daß Frau:uleid, die woo kään Kinna griid hann bis noo Sanggd Wendel orra sogaa bis noo Glausen an da Moosel gepiljadd sinn. Degg sinn se baawes orra uff Wollschdrimb gang, orra annan hann sich Erwesen inn de Schuu g`leed, edd sollen awwa määschdens g´kochden g´ween sinn.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

D` Muschdarung

(Heinz Bernard)

Da Zi:ungsdach wo:a fo:a die jung Buuwen enn Feschddaach. Da gans Jo:agang iss g´schlossen noo Saalui maschi:ad, weil dadd die neggschd Garnisons:schdadd wo:a. Doo sinn se dann all g´muschdadd wo:ad, unn wehe deem, de:a woo durchg´fall iss, de:a woo nidd g´zoo wo:ad iss, de:a hadd mißden uff Schleichweejen hemm, de:a hadd sich g´schaamd wii´n Beddsa:ichadd. Iwwa deenen unn iwwa sein Famill hadd sich dann edd gans Dorf  de Schniss varobbd. „Wadd soll de:a nu:a hann, daß senn nidd g´zoo hann?“ dadd wo:a die groß Froo.

Awwa die annan, die Ziiungsbuuwen, wie ma se g´nannd hadd, die wo:aren schdolz wiin Oskaa. Die G´schäffda in Saalui, die hann g´nau:u g´wuschd, wann soon Ziiungsdach wo:a. Die horren sich all g´richd. Noo da Ziiung hann sich die Buuwen all enn Schdroohuud meddem Schdreis:chin unn farwijen Bäänann unn enn Schbadzi:aschdeggen  kääfd. Ann da Farf vann den Bännann kunnd ma g´na:u g´sinn, woo de:ajenich hin gezoo wo:ad iß. Schdolz unn gligglich sinn se dann durch Laudann noo Hellzwella maschi:ad unn hann die aldb´kannden Soldadenlidda g´sung, unn noo jeda Schdroof hann se g´sung: „Sie haben uns gezogen zur schönen Infandrie“ orra Ardellrie orra Kavellrie. Bei den leschden wo:aren na vill. Die määschden wo:aren jo Bauannbuuwen, die woo gudd medd Pää:a kunnden immgeen. Wo:a awwa ääna bei de Garde g´zoo wo:ad, dann wo:ara Haan im Korf. Vann Wirdschafd zu Wirdschafd sinn se g´zoo, aang´fong:g bei Liisen-Kaddchin imm Innaschden Dorf bis zum Schdrauß-Mads imm Ewwaschden Dorf. Zwischen den enzellnenn Wirdschafden sinn se dann merrem grooßen Korff vann Haus se Haus gang unn hann Eija unn Schbegg g´sammeld, die wo dann inn da näggschd Wirdschafd vadriggd wo:ad sinn.

 

Die B´geischderung wo:a awwa nidd imma soo. Schunn zu Napoleoons Zeiden wo:aredd Sidde, daß sich die Reichen fo:a i:aren Buu enn Schdellfadreeda kääfd hann. Aaarem Deiwelln harredd jo g´nuch ginn, deenen edd egaal wo:a, woo se hann mißden schaffen, de Haubdsach se horren ebbes se essen. Wie dadd gang iss willen da wisden. Die Seelenvakeufa, soo hadd ma die g´nannd, die woo dadd G´schäffd g´deigseld hann, die harredd iwwarall ginn. Inn jeedem Dorff horren die B´kannden, die woo iinen g´saad hann, woo soon arma Deiwel se finnen iss, de:a woo fo:an paa Gulden fo:a enn Reichen bei de Soldaaden gedd. Inn a Wirdschaffd issa dann bei Schnabs unn Bi:a unna Handfoll Greiza iwwag´mach wo:ad unn hadd medd drei booglija Greiza de Vadraach innaschrief. Amm nägschden Daach hadd da Uffdrachgewwa enn safdich Rechnung bräsendi:ad gried, awwa nidd de leddschd. Edd wo:a jo nidd g´saad, obba bei da Muschdarung ach g´holl wi:ad. Zuu deem Termiin iß dann da Vamiddla meddem „Remplacanden“, soo hadd ma die Stellvadreeda genannd, noo Saaluis. Zum Gligg wo:ara ach dauchlich. Direggd sinn die Zween bei de Noddaa unn hann enn Vadraach g´mach. Medd allem drumm unn draan hadd die gans Sach 223 Gulden unn 52 Greiza koschd. Doofaan hadd da Schdellvadreeda nu:a gnabb 100 Gulden ausbezaald griid. Dadd wo:a Goddseidang:g fo:a 100 Joa nimme graad soo. Weil die Joo:agäng soo grooß wo:aren, hann se bei da Muschdarung mißden Loosa ziin. We:a enn hooch Numma g´zoo hodd, de:a wo:a freig´schdelld, de:a horredd „grooß Loos g´zoo“. Aus de:a Zeid schdammd de:a Ausdrugg. Die Freischdellung hodd awwa 7 Gulden koschd, unn die hodd nidd Jeeda. Also hann die Reichen sich soon Freiloos fann Ääm abkaafd unn hann noch gää:a enn paa Gulden druffg´leed.

Heinz Bernard

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 2072 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß