von-Hlzweiler.de.WorldWideWeb.dl.png
   
1.png
   
Hlzweiler.IndependentWWW.dl.png
   

Nikolausbräuch

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Peffakuchen

(Heinz Bernard)

Der Namen „Peffakuchen“ kimmd ausem Hochmiddelalda. Dóómóóls hadd da G´wirzandel merrem Morjenland aang´fong:g, unn vann all den G´wirzen wóór da Peffa da deiaschd unn da werdvollschd. Zum Schluss hadd ma ääfach all morjenländisch G´wirza Peffa g´nannd. Die Leid wo damedd g´handeld hann hadd ma „Peffasägg“ g´nannd. Die G´wirza wóóren greilich deia unn ma kunnd s´ nua an besonderen Feschdaagen kaafen. Awwa in da Weihnachds-zeid hadd ma dóómedd nidd g´schbaard, ma hadd Peffakuchen, bessa „G´wirzkuchen“ gess.

Nóó aldem Brauch sinn die Leb- orra Peffakuchen medd siebenerlei orra neunerlei G´wirzen g´baggd wóóad, weil die 7 unn die 9 heilich Zahlen sinn.

In sóóm alden G´dichd wiaren die G´wirza uffg´zeeld, die wo ma b´nuzt hadd vóóa dad „Frichtebrood“ orra „Hutzelbróód“, wie madd aach g´nannd hadd, s´baggen.

Weinbeer, Mandel, Sultaninen,

Süße Feigen und Rosinen,

Welsche Nüsse, fein geschnitten,

Zitronat auch, muß ich bitten,

 Birnenschnitzel, doch zumeist,

Und dazu den Kirschengeist,

Wohl geknetet mit der Hand

alles kräftig durcheinand,

Und darüber Teig gewoben.-

Heißa, das muß ich mir loben,

Solch ein Brot kann´s nur im Leben

Jedesmal zur Weihnacht geben.

Haud michd sich doch kään Mensch G´dang:gen dóódriwwa, vóóa wadd ma fóóa d´Leewkuchen dadd unn dadd G´wirz helld, ma harred ääfach all sein Leewen so g´mach. Frija hodd dadd alles seinen Grund. Nua wenn eich dadd haud òówend agläären solld, dann mißd ich enn theologischen Vordrach hallen unn dadd gääw s´lang dauann.

Nuua ennd noch vann dem G´bägg zum Schluss. Frija hódd ma vóóa jeeden Daach enn anna Sord G´bägg, haud baggd ma all Sorden G´bägg s´sammen unn jeeda kann sich dann raussuchen wadd ääm schmaggd.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Nikolausbräuche

(Heinz Bernard)

Da 6. Dezemba is da Namensdach vamm hl. Nikolaus. Eijentlich issed sein Doodesdaach. Vóóa ball 1700 Jòòa, so umm 300 harra in Myra, in sona gläänen Schdadd in da Tirkei g`leewd. Ma vazeeld sich, dassa, wiea noch so glään wóóa, nóó dem Dóód vann seinen Eldann enn riesijen Besitz g´erfd hadd. Dóódamedd härra sich kinnden en scheen Leewen machen, a hädd kinnden Ferran in d´ Lufd blóósen. Nää, a vascheng.gd sein ganz Vameejen an die Aaremen, a vasuchd iwwerall wo Nood herrschd s´ helfen. A iss da Schutzpatron vann d´Kinna unn vann d´Schiffsleid.

Vill G´schichden un Legenden vazeelen uus haud noch, wie gudd unn freindlich dassa wóóa.

Ihm s´ Ehren hadd ma  enn ganz b´sonnaschd Brood g´baggd: das Schbeggulatius. Dea mergwirdich Namen kimmd vann dem ladeinischen Bischofstiddel „Spekulatius“, dadd hääschd sovill wie „Aufseher“, unn so iss ach da Bischof g´nannd wóóad. Uff den gläänen Kuchen wóóa die ganz G´schichd vamm häälijen Nikolaus dag´schdelld. Dadd iss da Urschbrung vann dem dollen G´bägg.

Iwwahaubd. Hann da och schunn móól G´dang:gen g´mach, vóóawadd ma graad in da Weihnachdszeid so vill vaschiedena glään Kichelcha, bessa g´saad „Blädscha“ baggd?

Haud noch kennen ma die ald Bezeichnungen „Leewkuchen unn Peffakuchen“. Kään Mensch michd sich G´dang:gen dóódriwwa vóówadd die so hääschen. Dadd Word „LEB“ schdammd ausem Aldhochdeitschen unn b´deid sovill wie „ Heil – und Arzneimiddel“. Frija harred in jeedem Gloschda enn Greida- orra Leebgaaden ginn. Aus den Blanzen hann die Mönche Arzneimiddel unn Heilsäfte g´mach. Awwa nidd als Tabledden. Ma hadd medd den Greidann unn Säfden, also medd dem „Leb“ glään  Heilg´bägg  g´baggd. Die Lebkuchen lóó die hann die Mönche an Weihnachden vadääld. Iwwaräämmóól wóóren de Leid all grang:g unn hann jeeden Daach mißden sóón Kichelchin hann.

Heinz Bernard

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Nigglóósdaach

(Heinz Bernard)

 Fóóa d´Kinna iss da Nigglóósdaach da Hehepungd in da Advendszeid.

Iwwarall wiada g´feiad, awwa kaum ääna mich sich G´dang:gen vóóa wadd, kaum ääna wääs iwwa seinen Urschbrung beschääd.

Schunn langg vòòahääa hann d´ Kinna ihr Schuu uff d´ Finschdabang:g g´schdelld, unn wenn s´ sich g´schiggd hòrren, dann hòdd ebbes Gläänes drinn g´lee, degg awwa ach neischd. Òòwens vòòamm Nigglòòsdach iss dann da Nigglòòs memm Gnechd Rubbrechd  kumm. Miea Kinna hann g´sung:

„Lassd uns froo unn munda sein,...“.

Wenn s` dann awwa medd ihren g´näälden Schdiwweln durch d´ Hausgang kumm sinn, wenn s´medd da Fauschd an d´Diija g´bollad hann, dann wòòarema nimme froo, dann hamma uus hinna da Mamma faschdobbd. Enn ganz grooßa Häälija, a iß kaum d´Diija rinn kumm, medd seina hoch Bischoofsmids hòòd vòòa uuß g´schdann. Enn lang:g weiß Hemd hòrra aan, dòòdriwwa enn Messg´wannd wie da Paschdòòa ennd hadd unn dann noch enn rooden Mandel medd goldijem Bord am Saam. Sein schneeweiß Hòòa hann inna da Bischofsmids rausg´luud unn enn lang:ga weißa Baard hòòd sein G´sichd faschd b´deggd. In da rechds Hand hòrra d´ Bischofs:schdaab unn innam lingsem Aarem hòrran grooß  goldich Buuch. Medda dung:gel Schdimm, ma hòdd g´monnd, s´kääm vann ganz weid hääja, hòrra dann aang´fong s´ schwedsen:

„Von draußen vom Walde komm ich her,

ich muß euch sagen, es weihnachtet sehr...“

Dann harra uus g´fròòd, ob miea aach enn G´dichd saan kinnden. D´Mamma hadd meich imma aang´schdubbs, unn edd hadd lang g´dauadd, bis eich meich g´draud hann fòòa mein G´dichdchin s´saan:

„Lieber guter Weihnachtsmann,

schau mich nicht so böse an, ...“

Wiea  dann  sein groß goldich Buch uffg´schlaa unn all uus Sinnen vòòag´leesd hadd, dòò iss uus schunn Angschd wòòad. Jedsd hann eich draan g´glaafd, wadd d´Mamma imma g´saad hòdd wemma bees wòòaren: „Da Nigglòòs hadd vamm Himmel aus dadd lòò nòmmoòl g´sinn.“ Wenn dann noch da Gnechd Rubbrechd medd seina Ruud lòòrimm g´fidscheld unn d´ Sagg uffg´mach hadd, dann hammiea alles faschbròch, wadd da Nigglòòs g´wolld hadd. Zum Schluss hammiea doch all ebbes gried: Äbbel, Bieren, Niss, G´bägg, de Mäddcha enn Pubb unn de Buuwen enn Haas aus Granzkuuchendaaich. Wòòa da Nigglòòs dann endlich furd, dann simmiea nòòmmòòl so richdich uffg´leewd. Issa awwa aus irjend äm Grund, villeichd weil d´Mamman nidd b´zaalen kunnd,  gaa nidd innd Haus rinnkumm, dann harred g´hääschd:“ Sein Weech iss soo weid, a muß bei soo vill Kinna geen, a kimmd awwa b´schdimmd noch.“ Dann hadd jeed Kinnd seinen Tella inn d´ Schduff uff d´ Disch g´schdelld, unn uff d´ Finschdabang:g hann s´ enn bißchin Fuuda unn Hawwa g´schdraaud, daß da Eesel jòò nidd langsgeen soll. Amm näägschden Moin hòdd dann jeed Kinnd ebbes umm Tella, unn miea wòòren schdolz wien Oska.

 Heinz Bernard

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 2695 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß