von-Huelzweiler.de.Saarland.dl.png
   
3.png
   
Hlzweiler.LandkreisSaarlouis.dl.png
   

Da Schang.un ed Lisa

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Bessa wie jeed Telefoon

(Heinz Bernard)

 Ma solled nidd glaawen. Friija, wie noch all Ääawed vann Hand g´mach wòòad iss, dòò hann d´ Leid vill mee Zeid g´had wie haud, wo jeeda so vill Freizeid had, s´ hann sich d´ Zeid g´mach fòòa medennanna s´ schbròòchen. Am Burren òrra an da Bach hann sich d´ Fraauleid gedroff. Wenn s´ ihr Wesch g´schrubbd, durjed Wassa g´zoo, med da Blauel durchgewallchd un dann ausgedrääd hann, dann hann s´ d´  Nauichkeden ausg´tauschd, dann issed ganz Dorf durchg´hecheld wòòad, dann had ma g´heead, med weem ed Greed gedd, dass ed Maarie schunn nommòòl so iss, dass em Pidd sein Bless g´kalfd  un dass em Häns:chin sein Sau g´fergeld had.

Ab un zu had ma ach missden kääfen gehn. Ed määschd hòdd ma jò im Haus. Grummbann, Milch, Mehl un Fleesch wòòa imma dòò, awwa Zugga, Salz, Maggi, Gewirz un Muschda had ma jò aach missden hann. Un bei dea G´lejenhed had ma dann ach beschdimmd Ännd gedròff un had sein Schwäds:chin g´hall.

Had ma dann ebbes ganz wichdijes g´heead, dann iss ma schnell hem, iss riwwa bei ed Ammei un had dem alles briewarem fazeeld. Wenned had sollden inna d´ Leid kummen, dann had ma breichden nua s` saan: „ Saa awwa jòò neischd weida.“ Ma kunnd gewiss sinn, dass am nägschden Dach ed ganz Dòrf ed gewuschd had.

Sundachs iss d´ ganz Famill in d´ Kirch gang. Nòò da Mess iss ma noch uff da Kirch schden bliew un had med denen g´schbròòchd, die woo ma d´ ganz Wuch nidd g´sinn hòdd. Da Pabben iss dann seinen Friischobben dring:g´n gang òrra iss in d´ G´sangschdun gang un had dòò aach imma ebbes Naues g´head.

Im Summa, wenned nòò da Hidzd òòwens so scheen lauwarem wòòa, wem- ma vamm Feld dahemm wòòa, wenned Vieh vasòrchd wòòa, wemma s´ Naad gess hòdd, dann iss ma vòòa d´ Diija gang, had sich bei uus òrra beim Nòòba gedròff, mòòl hie, mòòl dòò, had sich uff d´ Diija g´sidsd un had fazeeld un g´sung. Am schenschden wòòaren die Òòwenda am Wuchenenn, dòò had ma am nägschden Daach nidd breichden med die Hiinna uffseschden. Dann had ach schumòòl da Karel seinen Gwedschkaschden rausg´holl un had Musigg g´mach un die Jung´n hann gedanzd.

So wòòa dad schunn imma geween, un

so wòòa ma schdeds um Laufenden, ganz oone Tellefoon

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da Schang

(Heinz Bernard)

 

Da Schang, dea wòòa Schaschierda bei d´ Kirrassia,

a wòòa in manchem Mannewa, sein Leewen wòòa enn Blesija.

Danòò wòòra Schooßewärrda, awwei issa in Pengsion ,

a iss im G´määneraad in mancher Kommissjon

 

Bei da Schnibbelmusigg harra Karrijääa g´mach,

a iss Tammboamajooa bei d´ Bumbjes, un Bresidend beim Schach.

Wenna sein Uniform aanhadd, meda Pigg´lhaub um Kobb,

dann sidda aus wien Schandarm, alles iss tibbtobb.

 

A iss kään Brulljesmacha un ach kään Babbella

A michd kään Fissemadenndcha un ach kään King:galidds:cha

Firrlefans un Schberenns:cha, die kanna gaa nidd hann,

iss ääna in da Bredullje, dann schdeda seinen Mann.

 

Gwereelen un Grag´ela, Schdandaale un Drawass,

die kanna gaanidd leiden, dòò kenn da gaa kään Schbass.

Enn Lienbugg òrran Filluu, die bring´nen aus da Fassong,

die schdell da in d´ Seng:g´l, die bring da zuua Rääsong.

 

Enn Faudla beim Kaadschbill, dea bringdenn echd in Raasch,

fòòa Wuud gridda dann enn Kolla, zuua Grimmass wijad sein Wisaasch.

Dann fäng:da schunn mòòl aan s´ baaubsen, a schraaiden richdich aan,

zum Gligg harra sovill Gridds im Kobb, un liss dad bei dem Saan.

 

A is schunn enn Reschbeggdsperson. D´ Kinna hann Regadd  vòòamm, wennain seina resoluuden Aard d´ Ääwed uffdääld. Wean ebbes fròòn will, dea muß schunn all sein Kurraasch s`sammen hollen.Awwa a iss jo gaanidd so wia michd, a had ääfach sein Marodden. A schuuadd d´ ganzen Daach, un òòwenns, wenna miid iss, dann siddsda in seinem Foodel, raauchd sein Peif  un schbaudds die braun Brii vann seinem Schigg in d´ Koolenkaschden. Sundaachs dring:gda sein Schobben Bia un seinen vääadel Schobben Brandwein. Wennd g´brand had, un s´ hann missden leschen gehn, dann harred jeedesmòòl enn Brenndchin ginn. Dann hòrra am näägschden Daach im Solba g´lee un hòrred Soodbrennen. Wenn a sich dann awwa nòmmòòl akowadd hòdd, dann wòòra nòmòòl ganz dea Aldd. Dad Schdiffdungsfeschd vamm Gsangvarein wòòa enn ganz besondarra Daach. Dòò wòòra jò schließlich Fizze un im Feschdkommitee, unna had jò mißden die Honnääas machen. Fòòa d´ Umzuuch hadda d´ Schass, also d` G´schdehinnamich òrra d´ Fragg aangedòòn. Dad frisch abbredierden  Schmised wòòa bliidenweiß, da Fadamärrda harrem faschd d´ Hals zug´schnierd, un d´ Manscheden hann an d´ Aarmen rausg´blidsd. Iwwa da Schilla hòrra d´ Bandel un um d´ Bauch enn Schärb. Da Gluu wòòa da Schabbooglagg un d` weiß òrra Glassehändschen. Am Rewääa hòrra noch enn farwich Rosed. A iss jò ach schunn degg vòòa sein Meridden g`eead wòòad, ganz egaal, vann wella Kullääa s` wòòaren.

Außa da Uniform unem Schaß hòrra nadiirlich ach noch anna Glääda. Dòò hòrra seinen Sundaachshabidd, enn Schagedd, enn Schilled un enn Wamsch im Schaff, dazuu noch d´ Schaffbuggs un d´ gudd Buggs. Da Großpabben hòdd dann imma noch enn sammdenen Kabb òòne Schibb aan.

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Dahemm

(Heinz Bernard)

 Uni, òrra großbluumich iss d´ Tabeed an da Wand,

da Blaffong iss g´kalgd, um Bodden leid weißa Sand.

Riddung´n  am Finnschda sinn scheen drappierd,

dad iss brobba, s´ sinn noch med Franseln vazierd.

 

Im Egg´n schdeded Werdikoo med scheenen Wollang´n draan,

um Waschdisch schded ed Waschlawoo, enn Weschschussel med da Kann.

Da Boddschammbadd schded innam Bed,

a iss fòòa s´ pissen dòò,

ed Blimmoo dad leid uwwem Bed,

med dem deggd ma sich zu.

 

In da gudd Schduff, bei d´  fein Leid im Eßsalong,

dòò hòrrema enn Blischsoofa, enn Kaudsch, enn Kannabee òrra enn Schäßlong.

Enn Widrien med vill Nibbes drinn schded in da Egg,

an dea anna Wand enn Gredens vòòrenn ganz annan Zwegg.

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Dau bischd variggt

(Heinz Bernard)

 

Dau bischd nidd fix, nidd dichd, nidd liwwrich,

dau bischd beglobbd, g´tubbd un dòòadich,

dau bischd nimme richdich, haschd s´ nimme all,

bischd blem, blem un haschd enn Gnall.

Dau bischd meschugge, haschd enn Glabbs,

dein Kobb iß daajich vòòa lauda Schnabbs.

Dau haschd enn Fimmel, bei dija piebsd ed woll,

d´ bischd uff d´ Kobb g´fall, bischd nimme wie ed sinn soll.

Dau haschd enn Schlach meda Wixbirschd wegg,

bischd nidd juschd, ed had iwwahaubd kään Zwegg .

Dau bischd vamm Lemes g´biss, haschdenn Magg´n,

dija nään s´ lauda Gnebb an d´ Bagg´n.

Dau bischd s´ heiß g´baad, haschd s´ lang g´schdoch,

haschd d´ Koffa kabudd, bischd balla, balla noch.

Bei dija sitzdenn Schrauf logga, dija haddet in d´ Kobb gereend,

dau haschd s´ nimme all am Grischbaam, bischd med Dumheden g´seend.

Dau haschd Meis um Schbeicha, enn kläänen Mann im Òòa,.

Haschden gläänen Dachschaaden, kimmschde haud nidd kimmschde mòòa.

Dau haschd Schddroo im Kobb, unnen Schdich vann da Sunn,

bei dija issen Sichrung kabudd, wo hann s´deich nua funn?

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Dòò kimmd ma in raasch

(Heinz Bernard)

 

Die neggschd Wärda hann hinnen all enn „aasch

Dòò hamma Sabodaasch  un Karammbollaasch, Uwwraasch un Masaasch,

Bagaasch un Fuddraasch, Kommeedesleid die grienija Gaasch,

em Doggda sein Bandaasch un vòòad Audo d´ Garaasch.

Ed G´sichd iss dadselwich wie´n  Visaasch,

ma kennen noch Korrsaasch, Schdellaasch, Frommaasch und Kurraasch,

vòòa lauda „aasch“ kimmd ma in Raasch.

Wemma die Wärda lòò nidd all kennd, dann issed kään Blammaasch

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Ebbes

(Heinz Bernard)

Iß ääna dòò, dea woo nidd wääs, wadd ebbes iss? Gudd dann, eich willed òch vagliggan. Ebbes iss ewen ebbes. Aus Ebbes kamma Ebbes machen. In d´ Wirdschaffden wiad aandauand ebbes g´feijadd; dann dring:g´n s´ ebbes, essen ebbes Gudds, vazeelen ebbes, lachen iwwa ebbes, moddsen iwwa ebbes un sing´n ebbes. So pasiad im ganzen Leewen ebbes, un dòòriwwa will eich òch ebbes vazeelen. D´ Nòòbasch, die had schunn längschd ebbes g´mergd. Dòò iss ebbes im Aamarsch, eich glaaw, dòò kimmd ball ebbes, ebbes gläänes, ebbes scheenes, ebbes goldijes. Un dòò iss wirglich ebbes kumm. Un wenn dad Glään dann schraaid, dann fääldem doch ebbes. Wenned dann Hunga had, dann grided ebbes. Villeichd hadded ach nua ebbes g´mach. Wenn dad Kinnd doch nua ebbes saan kinnd, dann kinnd ma doch ebbes machen. So gedd dad Leewen weida, jeeden Daach iss ebbes loss, jeden Daach passiad ebbes.

Dann issed soweid, da Gnechdchin muß in d´ School, dassa ebbes leead. Da kannen madd glääwen, dòò iss ebbes loss, dòò herrschd ebbes, jeeda will ebbes wissen, jeeda will ebbes saan. Wenn da Leera ebbes fròòd, grieda määschdens kään Andword. Frija hann s´ määschdens ebbes hinnendruff gried. Haud michd ma so ebbes nimme, da Leera muß sich ewen ebbes innfellen lossen. Dann gered nòòhääa weida, da Buu muß ebbes leeren, dassa ebbes kann. Wenna dann ebbes kann, dann vadienda ach ebbes, un kann sich ebbes aanschaffen, dassa ebbes had wenned sooweid iss. Wenna sich dann ebbes uff d´ Seid g´leed had, dann gedda sich ebbes suuchen, enn Mädchin, dad wo ebbes had un ebbeskann un ach ebbes medbringd. Un wenna dann ebbes funn had, dann hadda ebbes vòòad Herz un vòòad G'miid un vòòad Bed. D´ Hochdzeid muß nadijalich ebbes koschden, daß ma g'sidd, dass ebbes dahemm iss; denn woo ebbes iss, dòò kimmd ach ebbes hin. Nòò da Hochdzeid gerred dann uff d´  Rääs.

Dòò g´sidd ma ebbes, dòò alleewd ma ebbes, ma kòòad lie ebbes un schlabberd lòò ebbes un g'sidd imma ebbes Naues. Un ebbes kääfd ma dann noch, fòòad med hem s´ hollen, fòòa Aandeng:g´n.

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 2033 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß