von-Huelzweiler.de.Saarland.dl.png
   
5.png
   
Hlzweiler.IndependentWWW.dl.png
   

Lesung am 11.04.2003 – Saarsalon

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Awwa Herr Paschdòòa

(Heinz Bernard)

Dassed Kädd móól bei d´Bugg g´faa iss, dadd wóóa en Ausnahm.

Edd wòòa friija gang unn gääbe, dass d´ Schòòlabuuwen d´Geiss bei d´Bugg g´fiiad hann, weill sunschd kääna Zeid hòdd. Da Pabben wòòa schaffen, d´Mammen hodd dahemm g´nuch s´duun, unn die Mäddcha kunnd ma dòòdafòòa nidd brauchen, die hadd ma vann deja Sach ferng´hall, die sollden nidd schunn frie vadorf wiaren. Wenn deja Buu dann in da Schòòl s´schbääd kumm iss, harra ääfach g´saad: „Eich wòòa medd da Geiss beim Bugg“, unn alles wòòa in Ordnung.

Äänes Moijns wòòared dann soweid. Da Hansi hadd die Geiss am Schdrang g´holl un iss durjedd Dorff runna. Die hadd d´Hansi hinna sich hääa g´schlääfd, die iss nidd schnell g´nuch bei d´Bugg kumm. S´ iss imma dem G´schdangg nòò, die hädd d´ Wech allään funn. In da Nääh vann da Kirch iss da Hansi emm Paschdooa iwwa d´ Weech g´laaf. Da Hansi hadd d´Kabb vamm Kobb g´holl unn hadd.  „Gelobt sei Jesus Christus“ g´saad. Da Paschdooa harren g´fròòd: „Wo gehst du denn hin, es ist doch Zeid für die Schule.“  „Eich muss noch medd da Geiss bei d´Bugg“ saad da Hansi. Da Paschdooa hadd d´Kobb g´schiddeld un hadd medd doodääremschden G´sichd g´fròòd: „Kann denn dein Vater das nicht selber machen?“ Da Hansi harren ganz endgääschdadd aang`luud unn nua g´saad: „Awwa, Herr Paschdooa!“

Dann issa weida bei d´Bugg.

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

D´Geissenmilch

(Heinz Bernard)

Wie Millasch ausenanna g´mach hann, dóó hadd jeded vann den 8 Kinnan sein Dääl gried, wie ed sich g´hejad hadd. Deja Ällschd, da Mads, deja harred Haus gried, obwoll a reich g´heirad un sellwan Haus hódd. Dódafóóa durfden awwa die zwai Leddija, ed Ammei unned Bääwel im Haus waanen bleiwen, s´hórren d´ Sess im Haus. Edd issen gudd gang, edd harren an neischd g´fääld. D´ Aaija, edd Flääsch un d´Milch hórren s´im Haus, d´Grummbann uned Mehl hann die zwai Schdigga braad, die wo s´ach noch hórren, un die wo da Mads g´fah un ing´blandsd hadd. D´ Äääawed hann s´ sichg´dääld, ed Bääwel hodd d´ Schdall und Ammei d´ Haushalding g´mach, unn wenn Nood am Mann wóóa, dann is ääna dem annan beig´schbrung. Alles so weid so gudd. Nua ed Bääwel wóóa g´blóód, ed hódd schlechd Fiiss. Allen paa Määnd harred missden bei d´Doggda nóó Saaluis. Kurz vóóa Oschdann wóóared no´mmóól so weid. Dóó saared zum Ammei: „ Dau wääschd jo, Móóa issed nääs soweid, deng.g and Ziggel, dadd muss allen iwwanannan Schdunn g´seichd wieren. Edd Lina lissd sich jo gudd schdreichen. Edd iss jo g´dullich wien Lamm.“

„Jo, saared Ammei, dau kannschd ruich gehen, edd gedd alles seinen Gang.“

Wied Ammei dann am näggschden Daach die Geiss schdreichen wolld, dóó wóóa neischd. Peifendeggel, edd Lina hadd nidd g´schdann. Edd Ammei hódd noch nirremóóls d´Nauda b´riird, dóó hórred schunn seinen Brand. „Villeichd sinn mein Hänn s´kald,“ harred g´monnd unn s´waarm g´rief. Beim zwedden Vasuch iss d´ Milchschussel im hohen Boogen durch d´Schdall g´flooh. „Bei d´Deiwel, g´dullich wien Lamm,“ harred Ammei d´deng:gd. „Eich vasuchend móól merrem Schbrichelchin, so wied Bääwel ed aach ald michd.“ 

„Lina, schbring nidd, schdeh, dann grischde ach kään Schlää, giff ma Milch fóórd Ziggelchin, und dred ma nidd in Schisselchin.“ Sischde móól aan, edd Lina harred Ammei an d´ Nauda g´loss. Awwa ed kunnd zabbeln wied g´wolld had, kään äänzija Drobben is kumm. Edd Ammei hódd sich kään Róód me g´wuschd. Edd iss riwwa bei d´ Nóobasch, beid Geißengreed. Awwa dadd hódd aach kään Gligg. Edd harred dann vasuchd memm Lidchin, ed hódd jo soon scheen Schdimm, ed wóóa jo um Kirchenkoor. „Schdribb, schdrabb schdroll, is da Ääma ball Voll!“ So harred an ääm g´sung, bis d´ Geissen edd medd da Angschd s´ duun gried hann unn medd ing´schdimmd han in dem Greed sein G´sang, daeaschd ed Lina, dann ed Rosi unn zum Schluss ach noch ed Ziggelchin. Edd hadd alles neischd g´holf. Ed Lina harrem Greed d´Schussel medd Boonen voll g´mach. Dadd Ziggel hadd goddserbärmlich g´schraaid, waascheinlich vóóa lauda Hunga. „Wääsch d´ wadd, saared Greed, eich laafen riwwa unn hollen en Schussel Milch van meina Geiss, nidd dass uus noch dadd Ziggel vahungadd. Edd hódd wirglich d´Gäänhunga. In ääna Rudsch harred die Milch  runnag´schlurbsd, als weened schunn määndelang neischd me gried hädd.

Kurz druff issed Bääwel hemmkumm. Wied dadd ganz Drama lóó g´heead hadd, issed schnuaschdraggs in d´Schdall unned Ammei hinnahääa. „Dadd lóó vaschdeeh wer will. D´Milch lääfd doch wie van sellwa!“  Unn wirglich, d´Milch iss ausem Nauda richdich rausg´dribbsd, awwa ausem Nauda vam Rosi. Dóó harred Ammei d´Hänn iwwamm Kobb s´sammeng´schlaa. „Eich Daaichdirmel, eich wolld doch imma ed Lina schdreichen. Eich hann doch nidd g´wuschd, dass dau die Geisen img´schdelld haschd.“ „Dau wääschd awwa doch, dassed Rosi hochdrächdich is unn schunn en paa Wuchen druggenschdedd.“ Dóó kunnden die Zwaai nimme aan sich hallen un hann g´lachd warred Zeich hälld, un die Geissen hann medd ing´schdimmd, zuerschd ed Lina, dann ed Rosi und zum Schluss ach noch edd Ziggelchin.

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Da G´schdang:g

(Heinz Bernard)

Da Jääb un da Niggel hammóól nommóól en g´waldich Schdribb g´drääd. S´ wóóren nommóól so voll, dass se nimme g´wuschd hann wo hinnen unn vóóa is. S´ wóóren granadenvoll. Awwa s´wóóren gudd g´laund. Um Hemmwech hann s´ g´sung wien Lääachin: „Agonna Wald um Middanachd!“  Dóódriwwa iss d´ Bolizei kumm unn harren en Brodokoll g´mach van ääm Daala, wejen nächdlicha Ruheschdeerung. Je näggschda wo s´ hemkumm sinn, desdo ruija sinn s´ wóóad. Da Jääb hódd ganimme vasuchd vóóa ind Haus s´ geen. A hadd g´wuschd, dassed Bääwel hinna da Dija schdedd memm Waljaholz. A iss schnuuaschdraggs in d´Schdall unn hadd sich uwwed Schdroo fellen g´loss. A hadd nimme g´luud bei wem dassa leid, zwischen d´Kiih, beim Schwein orra beim Geißenbugg. Ed wóórem alles egal, die Haubdsach, a kunnd schlóófen. Schunn nóó da Minud harra med d´ Schwein um d´ Wedd g´grunzt. Am näggschden Daach wóóa da Deiwel loss. Wie a em Niggel beim näggschden Dreffen alles vazeeld hodd, dóó hadd deja g´fróód: „Wie wóóa dann dadd medd dem G´schdang:g?“ „O, saad da Jääb, dóó hadd sich deja Bugg missden draan g´weenen.“ 

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Das böse Weltweib

(Heinz Bernard)

Äänes scheenen Daachs im Herbschd, die Wiesen wóóaren schunn uff, dadd hääschd, edd Vieh durfd schunn uff d´ Wääd g´drief wieren, dóó wóoren in d´ Saawiesen, in da Näh vamm Glóóschda in Laudann, enn paa Buuwen medd ihren Geissen. D´ Geissen kunnden frei rimm laafen, edd kunnd jo neischd passieren, unn d´Buuwen kunnden nóó Herzensluschd schbillen. Wenned móó enn bisschen ruuich wóóa, dann hadd ma ach die jung Nunncha im Glóóschdahof schwädsen unn lachen g´heead. Dadd wóóaren noch glään Kinna. Schunn medd siwen Jóóa hann s´ missden ind Glóóschda un hann missden ihr Abschdammung vamm Adel in 16 Generationen nóóweisen. Die aarem Kinna wóóaren rejelrechd ingeschberrd in den hoch Glóóschdamauan, s´ hann neischd vann da Weld g´sinn. An dea ään Maua hadd aussen da Glóóschdagääadna dadd Ungraud unn die Abfäll ausem Gaaden uffg´schdabeld. Dóó wóóaren ach Leggabissen fóóa d´ Geissen dabei. Die hann sich draan g´ladsd. Deja greeschd Geissenbugg wóóa vorrwidzich, hadd sich uff d´ hinnaschd Bään g´schdelld unn medd d´ Vorrabään harra graad d´ ewwaschd Mauakand arreichd. A hadd seinen Hals lang:g g´mach unn d´Kobb uff d´ Maua g´leed. Wie die glään Nunncha den Kerl g´sinn hann, dóó sinn s´s´ Dodd vaschrogg. Edd Bluud issen im Leif weiss wóóad. A hadd awwa ach schregglich ausg´sinn. Sein lang:ga Geißenbaad hadd an da Maua runnag´hong:g, sein Gluddsaauen hann g´blidsd unn sein g´booenen Herrna hann in d´ Lufd g´schdann. Wiea dann ach noch aang´fong:g hadd s´mäggan, d´óó wóóared dann gans aus. Die arem Kinna hann g´mond, da leibhafdich Deiwel gääf uff da Maua huggen. S´hann g´schraaid unn g´grisch. Dóó sinn ach schunn die ald Nunnen rausg´schdirzd. Die Kinna wóóaren nidd s´ b´ruijen, s´sinn d´Nunnen ball inna d´Kudd g´grawweld unn hann imma g´schraaid „da Deiwel, da Deiwl!“ Wie s´ sich dann en bisschen b´ruichd hórren, dóo hann d´ Nunnen aglääd, dass dadd nidd Deiwel sonnann dadd bess Weldweib wääa. Dann hann s´ den Kinnan noch foljendes g´saad: „Wenn ihr einmal daran denkt, das Kloster zu verlassen, dann werdet ihr so werden wie dieses  Weib auf der Mauer!“ Ich glaaf nidd, dass äänd vann den Kinnan G´lischden hódd vóóa raus ausem Glóóschda. 

Neischd fóóa Ungudd, awwa in Hellzwella harred g´nuch vann den beesen Weldweiban ginn.

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Dea evangelisch Geissenbugg

(Heinz Bernard)

Jeda ausem Dorf hòdd g´wuschd, wo da Buggschdall òrra d´ Buggschdazion iss. Inn da Linnengaß hòdd bis inn d´dreißija Jòòaren da Kirsch Johann, da Gibbsa aus Kerlingen, deja woo edd Wilhelm Lisa g´heirad hòdd, enn schdaddlichen Geißenbugg. Ma hädd ganidd lang breichden s´ fròòn woo deja schdedd, ma hadd nuua breichden dem G´ruch nòò s´ geehn. Ma sääd jo nid fòòa neischd: „ Dau schdingschd wien Bugg hunnad Meeda geend d´ Wind,“ òrra „ Dau schdingschd wie da Bugg an Michelsdaach.“ Deja Michelsdaach, da 29. Sebdemmba, dadd wòòa imm waarschden Sinne des Wordes  da  „Schdichdaach“ fòòa d´ Geißenzichda. Soo umm d´ 29. rimm wòòaren d´ Geißen buggich, unn dadd nua an ääm Dach. In deja Zeid hadd da Bugg mißden seinen Mann schdeen. Rund finf Määnd schbääda, also umm die Ooschdazeid,  wòòaren dann in faschd jedem Haus in Hellzwella glään Ziggelcha, unn an „Weißen Sunndach“ harred dann ach imma Ziggelsbròòden ginn.

So weid, so gudd. Äänes scheenen Moijns issed Kädd inn d´ Schdall kumm fòòa d´ Geiß s´ schdreichen. Die hadd awwa g´mach wie varriggd, hadd g´meggad warred Zeich helld, hadd medd da Bridsch g´wedeld unn g´boond,  hadd lòòrimm g´dribbeld unn ann da Kedd g´zerrd fòòa furd. Edd Kädd hadd g´wuschd wadd Zeich iß, d´ Geiß wòòa buggich, unn s´ hädd noch sollden amm selwijen Daach bei d´ Bugg. „Dadd gedd doch nidd, haud iß doch Sunndach, eich kann doch nidd Sunndachs medd da Geiß bei d´ Bugg, dadd iß doch enn Doodsinn,“ harred Kädd g´dengd. Edd hadd medd allen Middeln d´Hannes ausem Schdall raus g´hall unn hadd g´waad bis Määndes, hadd d´ Geiß amm Schdrang:g g´holl unn iß runna inn d´ Linnengaß. Edd hadd missden d´Geiss nóóziehn, s´wolld gaanimme. Sunnschd wóóared img´keehrd, dóó hadd d´Geiss edd Kädd nóóg´schlääfd. Da Johann hadd vòòa da Diija g´schdann unn hadd amm Vahallen vann da Geiß schunn g´sinn, daß dòò nimme vill drinn iß unn harred Kädd g´fròòd: „ Woo geschde dann hinn medd da Geiß?“  „Ei bei och Verra Hannes. Eijendlich wòòa s´ jo gischda buggich, awwa edd wòòa jo Sunndach, unn dòò kunnd eich s´ jo nidd bringen.“ Da Hannes hadd memm Kobb hinn unn hääja g´mach unn hadd iwwaräämòòl g´saad:

„ Dau häddschd ruuich gischda kinnden kummen, mein Bugg iss jo evangeelisch.“

Dasse ann Ooschdann kään Ziggelsbròòden umm Disch hòrren, dadd harred Kädd im warschden Sinne des Wortes selwa vabuggd. 

Stern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktivStern inaktiv

Deja rood Bleischdifd

(Heinz Bernard)

Un dóó harred Klais:chin äänes Daachs ach missden hin.

A iss graad in d´ easchd Schòòl gang. Awwei wòòra ald g´nuch, fòòa med da Geiss bei d´ Bugg s´fahren. A had awwa noch nidd g´naau g´wuschd wad dòò passiert. Obwolla schunn zween Hinn orra zwoo Kadsen, d´Kaneincha unn d´ Hiina  g´sinn hadd wie s´dahinna wòòaren, harra sich awwa neischd dabei g´deng:gd. Ed wòòarem ach ganz egal wadd die machen. Haud wollda mòòl g´naau luun wad lòò beim Bugg passiert. Dadd harred awwa beim Verra Hannes nidd ginn. D´Kinna hann imma missden draus bleiwen unn waaden. Wie`d Klais:chin an d´ Bugg:schdazion kumm is, hann schunn zwoo Fraauleid medd ihren Geissen dòò g´schdann. Dadd wääa fòòa den Gläänen enn länga Sach wòòad. Da Verra Hannes hadd die Geiss medd da Kedd aanen Ring in da Maua feschdg´bunn unn g´saad: „Wenn d´ Schòòl aus iss, dann kimmschd´aua Geiss nòmmòòl hollen.“ „Jòò, saaded Klais:chin, edd iss gudd. Nua deng:g draan Nungel, wenn da Bugg seinen rooden Bleischdift raus helld, dann solla uus ach graad zwoo Ziggelcha uffschreiwen.“  

   

Search

   

Wer besucht jetzt diese Seiten?

Aktuell sind 1398 Gäste und keine Mitglieder online

   
© Hans Günter Groß